Debatt: Kompetensförsörjningen kräver fungerande bostadsmarknad

Kompetensbristen är stor inom många områden på arbetsmarknaden. Både företag och offentliga verksamheter har stora problem att rekrytera rätt kompetens till rätt plats. Det behövs mer insatser från Liberalerna och övriga regeringspartier för att säkra företagens kompetensförsörjning.

Många företag är starkt beroende av att attrahera internationell spetskompetens. Tre av fyra svenska företag har svårt att hitta personer med rätt kompetens. Det är en kamp som Sverige inte har råd att förlora. Kompetensförsörjning är av kritisk betydelse för svenska företags konkurrenskraft och tillväxt.

En faktor som försvårar företagens möjlighet att rekrytera, främst i och nära större städer, är förhållandena på bostadsmarknaden. Företag måste kunna erbjuda bostäder för att kunna attrahera den kompetens som behövs och för att kunna expandera verksamheten, men också för att säkra skatteintäkter till Sverige som i slutändan stärker vår gemensamma välfärd. Bara i Stockholmsregionen tillhandahålls många tusen bostadslösningar till företag. En bostadsmarknad med flexibla boendeformer är avgörande för en rörlig arbetsmarknad.

Både i Sverige och globalt ser vi en trend mot en alltmer rörlig arbetsmarknad där det blir vanligare att vi under längre perioder arbetar, studerar eller forskar på annan ort. Efterfrågan på tillfälliga bostäder drivs inte i första hand av trögrörligheten på den svenska bostadsmarknaden, utan av en global trend där attraktiv arbetskraft blir allt mer rörlig. Då behövs tillfälliga och mer flexibla lösningar för att få fram bostäder. Den svenska bostadsmarknaden är i dag allt annat än flexibel och anpassad till vad som krävs. När arbetsmarknaden förändras behöver bostadsmarknaden anpassas.

Bostadsmarknaden måste helt enkelt bli bättre anpassad utifrån den förändrade arbetsmarknaden.

En flexibel lösning som vuxit fram för att hjälpa företag och offentliga verksamheter är andrahandshyra av företagslägenheter. En förutsättning för detta är blockhyresavtal som innebär att fastighetsägare kan hyra ut flera lägenheter i ett och samma avtal till ett bostadsserviceföretag. Detta är inte viktigt bara för företag utan även för universitet som vill locka utländska forskare och även för offentliga arbetsgivare. Det har varit räddningen för många. 

Den räddningsplankan är nu på väg att halas in efter en dom i Högsta domstolen från december 2022.Domen i Högsta domstolen innebär förenklat att besittningsskyddet nu ska ses som lika strikt som om en lägenhet hyrs direkt från till exempel ett kommunalt bostadsbolag. Domen lägger grund för en ny rättspraxis som innebär att hyresgästen får samma rättigheter som vid ett förstahandskontrakt. Det omöjliggör flexibilitet och undergräver den marknad för tillfälliga företagsbostäder som vuxit fram av nytta för alla berörda parter. 

Bostadsmarknaden måste helt enkelt bli bättre anpassad utifrån den förändrade arbetsmarknaden.

HD-domen skapar ett betydande samhällsproblem. Det blir svårare för utländsk arbetskraft att bosätta sig i Sverige och för svensk arbetskraft att flytta inom Sverige för tidsbegränsade uppdrag. Domen från HD skapar osäkerhet om andrahandsuthyrning av bostäder till arbetsgivare som behöver kunna erbjuda anställda boende under en begränsad tid.

Det är viktigt att det även fortsatt finns en tillgång till hyresbostäder för olika behov som uppstår i näringslivet eller offentlig sektor – något som utredningen Bättre information om hyresbostäder Kartläggning av andrahandsmarknaden och ett förbättrat lägenhetsregister (SOU 2023:65) också påpekat. Personalbostäder måste anses vara ett sådant seriöst behov som lagstiftaren hade i åtanke när blockhyresbestämmelserna utformades. Om rättspraxis leder till att möjligheten försvinner måste lagen ändras för att möjliggöra detta. Annars riskerar denna typ av personalbostäder försvinna från marknaden, till stor skada för svensk konkurrenskraft.

Naturligtvis ska oseriös blockuthyrning som innefattar missbruk och systematiskt kringgående av skyddsregler inte vara tillåtna. De boende har rätt till en trygg och sund boendemiljö.  Hyreslagens bestämmelser behöver förtydligas för att tillgodose näringslivets och offentliga verksamheters behov av seriös företagsuthyrning som ett nödvändigt komplement på hyresbostadsmarknaden.

Som huvudmän för nätverket Företagsbostadsbolagen (FBB), som består av bostadsserviceföretag,  vädjar vi till Liberalerna och arbetsmarknadsminister Johan Pehrson att agera. Försvinner våra företag och våra tjänster så bidrar regeringens passivitet till att försvåra för företagen att ordna personalbostäder för att klara sin kompetensförsörjning. 

Lars Dissing
vd Forenom Sverige

Niclas Blåklinth
vd Be Resident

Manuela Zerega Westin
vd Beautiful Apartments

Helena Ekman
vd Bostad Direkt

Mattias Stengl
vd Företagsbostäder Sverige

Daniel Sieradzki Hjertén
vd Stay Sthlm

Mikael Karström
vd ApartDirect

Jacqueline Hedebark
vd Newstay

Dela med andra
redaktionen
redaktionen