Debatt: PS vill förbjuda bioenergi

Partistyrelsen (PS) vill genomföra det klimatpolitiska programmets förslag att uttag av biomassa ska göras så att klimateffekten blir positiv efter några år. Det låter kanske som ett bra förslag, men har i själva verket ingen betydelse vad avser nivåerna av koldioxid, jämfört med dagens ordning. Förslaget innebär också att konsekvensen blir fatal för bioenergin. Intentionerna med förslaget är att utsläppet ska bestämmas till det enskilda uttaget. Då blir resultatet en mycket kraftig inskränkning av användning av bioenergi och av biomassa överhuvudtaget.

PS anför dock att den ser förslaget ”som ett principiellt ställningstagande som sätter klimateffekten av mänskliga aktiviteter var för sig i centrum.” Möjligen tänker sig PS med den formuleringen att utsläppet ska räknas i den sektor som utsläppet sker, men man får då en dubbel räkning av utsläppet. PS anför också att den föreslagna förändringen skulle ge en rejäl påverkan på klimatgaskoncentrationen i atmosfären i det korta perspektivet. Men så är det inte. Vill man ha den effekten är det bättre att sätta mål för ökade kolupptag i skogsbruks- och markanvändningssektorn.

Problemet är att PS bortser från hur koldioxid bokförs och redovisas i den internationella rapporteringen som världens länder kommit överens om inom IPCC. Användning av biomassa, oavsett om den används för energiändamål eller annat tas upp som ett uttag ur skogsbruks- och markanvändningssektorn. I den sektorn räknas också det upptag av koldioxid som görs av skogen. I Sverige har resultatet de senaste 10 åren varit ett årligt nettoupptag om 35-39 miljoner ton koldioxid, vilket är mer än dubbelt så mycket som utsläppen från inrikes transporter.

PS försöker lösa något som inte är ett problem och skapar på kuppen en massa krångel. Eftersom PS vill redovisa det kol som slipper ut när man eldar ett biobränsle och sen kräva att det kolet ska bindas igen på fem år undrar jag vad det är för systemgränser som gäller för det kol som ska bindas in? Det kan ju inte vara det enskilda trädet för det fungerar inte på fem år.
Är det skogen omkring på någon sorts landskapsnivå?

Det kan tänkas att PS tänkt sig kravet i förhållande till leverantörens hela skogsinnehav. Då blir det enbart mycket stora aktörer som klarar kraven. Genom att frångå IPCC:s metod vill PS krångla till Sveriges koldioxidräkenskaper helt i onödan eftersom både utsläpp och inbindning redan redovisas. För svensk del är det risk att utsläppen från bioenergi kommer bokföras två gånger och därtill villkoras med återväxtkrav inom orealistiska systemgränser.

Rent konkret kan PS-förslaget exemplifieras med att det inte blir görligt att hugga ner en björk på sin mark för att använda som ved i kaminen, den växer inte tillbaka på några år. Med den här bioenergipolitiken blir det rätt svårt att ta Landsbygdsprogrammets förslag om ökad skattefrihet för försäljning av produkter från den egna fastigheten riktigt på allvar. Man får ändå inte sälja veden.

Man kan säga rätt mycket om det här förslaget. Men en sak är att det varken är särskilt landsbygdsvänligt eller anpassat för de svenska industrisatsningarna inom bioekonomi och bioenergi.

Urban Wästljung
Uppsala och Norråker

Dela med andra
redaktionen
redaktionen