Debatt: Socialliberalism är rätt väg för både Sverige och Liberalerna

I NU har det de senaste veckorna pågått en debatt om så kallad liberal nationalism. Nu publicerar vi debattartiklarna digitalt, så att fler kan följa och även delta i debatten – skicka ditt inlägg till debatt@tidningen.nu. Nedan finner du länkar till övriga inlägg i debatten.

Publicerad i NU 19, 11 maj 2023

LIBERAL NATIONALISM. ”Det socialliberala uppdraget är att förbättra varje individs livschanser genom att utjämna de förutsättningar som befinner sig bortom den enskildes kontroll. Politiken ska prioritera att öka friheten för dem som har minst frihet.”

Stycket ovan är hämtat från det inledande avsnittet i Liberalernas partiprogram där socialliberalismen definieras som vårt partis ideologiska värdegrund. Genom hela inledningstexten återupprepas att de politiska reformer som Liberalerna driver ska vägledas av socialliberala värderingar.

Liberalismen som ideologi grundar sig i individens frihet, till skillnad från motpoler som nationalism, konservatism och socialism där kollektivet, folket eller nationen är överordnade. Motpolerna till liberalismen bygger alltid på en vi-och-dem-mentalitet, långt ifrån synen på alla människor som fria, självständiga individer.

Vidare framgår i partiprogrammet att:
”Under århundraden har liberaler identifierat, bekämpat och rivit hinder för människans frihet. Dessa insatser har lagt grunden till mycket av dagens samhälle, och arbetet fortsätter. I globaliseringens tid, när människor knyts samman och nationsgränser blir mindre viktiga, skapas nya möjligheter men också nya utmaningar.”

I flera artiklar och seminarier har riksdagsledamoten Mauricio Rojas lanserat idén om liberal nationalism som ny ideologisk grund för Liberalerna. Även om förslaget är något diffust beskrivet, uppfattar jag det som en slags mellanväg mellan globalism och den auktoritära nationalism som breder ut sig allt mer över Europa och västvärlden. Liberal nationalism är dock ett begrepp som innebär starka motsägelser. Som framgår av vårt partiprogram definierar vi liberalismen som en ideologi som sätter individen före kollektivet, detta i skarp kontrast till nationalismen. Vidare är liberalismen en sant kosmopolitisk ideologi som ständigt argumenterar för att riva hinder liksom vikten av internationella samarbeten, EU, NATO, samt frihandel. Att vara liberal i Liberalerna är därmed per definition att vara icke-nationalist.

Den liberala nationalismen, liksom all nationalism, förutsätter att det nationella gemensamma definieras. Det handlar då om att definiera något gemensamt utöver vår lagstiftning. Redan här blir det problematiskt. Gå tillbaka till 70-talet och HBTQ+personer hade inte inkluderats i det gemensamma. Gå tillbaka till 50-talet och att vara muslim skulle inte fått plats i det gemensamma. Fram till andra världskriget betraktades judar i Sverige med stor misstänksamhet. Definitionen av det gemensamma riskerar således alltid att bli för snäv. Vilka företeelser som vi idag tycker är udda, kommer att ses som självklarheter i framtiden? Om definitionen i framtiden förändras, vilka grupper blir då uteslutna ur den nationella gemenskapen? Nationalism, även föregånget av ordet liberal, leder ofrånkomligen till vi-och-dem-mentalitet.

Liberalernas grundsats är och förblir därför en bättre utgångspunkt: ”Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv.”

Jan Jönsson
Ordförande Liberalerna Stockholms stad

Fler inlägg i debatten:
En stark men lugn nationell identitet som ger trygghet (NU 20/2023)
Nationalism är inte kärnproblemet man bör angripa (NU 21/2023)
Genom gemensamt språk skapas gemensam uppfattning om tillvaron (NU 21/2023)
Inget att vinna på att lansera en egen variant av nationalism (NU 23/2023)
En gräns mot öppenheten vi värnar (NU 23/2023)
Kan man som liberal ovillkorligt älska sitt land? (NU 23/2023)

Dela med andra
redaktionen
redaktionen