Förhandlingspass 6: Bostadspolitik, samhällsbyggnad och kommunikation

Förhandlingspass 6 på Liberalernas landsmöte (fredag kväll) behandlade två områden, dels bostadspolitik och samhällsbyggnad, kallat G i handlingarna, dels trafik, IT och infrastrukturfrågor, kallat H i handlingarna.

Under passet behandlades bland annat ett antal motioner om att försöka förenkla bostadsbyggandet, bland annat genom att förslagsvis luckra upp det kommunala planmonopolet en del, med motionerna G2 och G3, eller genom att införa så kallade marknadshyror, som motion G4 av Liberala Studenter föreslog.

Här visade sig partistyrelsen villig att gå motionären till motion G2 delvis till mötes, att reformer plan- och bygglagen men dock inte att helt avveckla det kommunala planmonopolet, varför motion G2 föreslogs anses besvarad och G3 att avslås. Motion G4 ville partistyrelsen anse besvarad, med hänvisning till att partiet på olika sätt verkat och verkar för att reformera hyressättningen.

Utskottet hade valt att gå på partistyrelsens linje i alla tre fallen. Trots en ideologisk plädering för fri hyressättning lyckades inte LUF och Liberala Studenter få landsmötesombuden med sig. Inte heller var plan- och bygg lagen i fara, trots att debatten gav många exempel på hur planmonopolet skapar flaskhalsar och försvårar byggande när byggherrar vill sätta igång.

Landsmötet gick på utskottets och partistyrelsens linje vid omröstningen.

Motionerna G8 och G9 handlade om boendeformer för olika åldersgrupper. G8 ville göra studentbostäder till en egen boendeform, medan G9 vill se regler som förenklar för årsrika att sälja sina bostäder för att öka rörligheten på bostadsmarknaden.

Partistyrelsen hade valt att föreslå att bägge motionerna skulle anses besvarade, vilket utskottet hade i båda fallen valt att följa partistyrelsens rekommendation.

När det kom till debatten fanns det ett visst stöd bland ombuden för båda frågorna, men inte tillräckligt för att övertyga majoriteten, varför majoriteten valde att följa partistyrelsen och utskottet i att anse motionerna besvarade.

Motion G14, av Mathias Lindow, från skärgårdskommunen Österåker, ville “decentralisera strandskyddet” och ge kommunerna större möjligheter att upphäva strandskyddet. Motion G15 ville införa hårdare regler för att införa så kallade “riksintressen”, som blockerar möjligheten till byggande.

Båda dessa ville partistyrelsen anse besvarade, vilket utskottet accepterade. I debatten sträckte Arjeplog ut en öppen hand till Österåker angående strandskyddet, men de lyckades trots det inte nå en majoritet. Det gjorde inte heller motståndet mot “riksintressen”, utan landsmötet ställde sig bakom utskottets och partistyrelsens linje.

Motion G16 ville öka möjligheterna att förbjuda rökning på balkonger och runt entréer i flerbostadshus. Motionärerna menade bland annat att rökning ska inkluderas i sådana hälsofaror som ingen ska behöva tåla, enligt lagens syn.

Partistyrelsen lät sig inte bevekas utan hänvisade till att dagens bestämmelser enligt deras mening fungerar väl. De föreslog landsmötet att anse motion G16 besvarad, vilket även blev såväl utskottets som så småningom landsmötets mening.

Motion G19 ville minska reavinstskatten på försäljning av bostäder i det fall den boende bott där länge. Förslaget inriktades främst på att skapa så kallade “flyttkedjor”, när framför allt äldre människor som äger ett hus har problem att sälja det utan att bli av med stora delar av värdestegringen.

Partistyrelsen uttryckte sympati med förslaget, men ville ändå inte lova att gå så långt. De hänvisade dock till att en del lättnader gjorts, bland annat att uppskovsräntan togs bort på uppskjuten skatt på reavinst, genom Januariavtalet. Partistyrelsen föreslog att motion G19 skulle anses besvarad.

I utskottet hade en grupp reservanter velat gå ännu längre än motionärerna och föreslog “att Liberalerna ska verka för att helt avskaffa realisationsvinstskatten vid försäljning av primärbostad”. Majoriteten ville dock följa partistyrelsens rekommendation.

I debatten lyfte Annika Westh från Göteborg den ursprungliga motionens förslag och Jonathan Törnstrand yrkade bifall till utskottsreservationen. Detta förmådde dock inte landsmötesmajoriteten att göra något avsteg, utan partistyrelsens och utskottsmajoritetens linje drevs igenom.

Trafikfrågor mm

Trafik- och infrastrukturfrågor brukar väcka stort intresse bland motionärer som vill få upp regionala infrastrukturfrågor till diskussion. Så också här, där såväl spårbunden trafik som byggande av vägar var föremål för många motioner.

Det fanns även andra trafikrelaterade frågor i motionsfloden. Dit hörde bland annat vissa körkortsfrågor samt villkoren för så kallade EPA-traktorer och “EU-mopeder”. Motionären, Lindow i Österåker, påpekade det märkliga i att ombyggda bilar och de oftast väldigt mycket bräckligare fordonen som går under EU:s regler har så olika villkor som ibland går på tvärs med säkerhetsregler.

Även villkoren för färdtjänst debatterades under detta område, där bland annat Christina Soldan från Västerbotten tog upp problematiken att villkoren snävas in samtidigt som alltfler är i behov av färdtjänst.

Även här valde landsmötet, trots ihärdiga försök att vända debatten, att följa utskottets yrkande, som i dessa fall följde partistyrelsens förslag att anse de berörda motionerna besvarade.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen