Replik: Efterlängtad reform för transpersoner

Ett antal debattörer målar nu upp en bild av att Sverige är på väg att möjliggöra ändring av kön genom en enkel bankID-inloggning. Den tolkningen är helt gripen ur luften. Debattören i just detta fall skriver därtill att ny lag ska stiftas baserat på en tanke om att kön och könsidentitet är en social konstruktion som ”ständigt skapas och återskapas”. Även detta är helt felaktigt. Vi vill helt enkelt ge en liten grupp människor möjlighet att hantera sin egen vardag. 

Vårt lagförslag innebär att ändring av juridiskt och medicinskt kön ska hanteras separat från varandra. Idag är båda dessa processer sammanflätade och tar uppemot sex år.

Vi vill korta väntan inför ändring av juridiskt kön. En transperson ska efter utlåtande från läkare eller psykolog kunna ändra i pass och legitimation från 16 års ålder med sina vårdnadshavares tillstånd. Inför medicinsk vård ska dagens åldersgränser kvarstå och varje person ska genomgå en gedigen utredning, till stor del som nationellt högspecialiserad vård. Detta gäller i allra högsta grad de alltfler unga flickor som uppfattar sig lida av könsdysfori i Sverige och över hela världen.

Några av de personer som med den nya lagen kan ändra juridisk könstillhörighet kommer sannolikt inte gå vidare med de medicinska ingreppen, medan andra får uthållighet för den långa och viktiga medicinska processen och förhoppningsvis mår bättre än idag under sin väntan. Inom Liberalerna har landsmötesbeslut om denna modernisering fattats i demokratisk ordning. 

I kammaren och på regeringskansliet har turerna varit desto svajigare. Socialdemokraterna och Miljöpartiet lade ett långtgående förslag om att ändring av juridiskt kön skulle kunna ske från 12 års ålder, utan vare sig vårdnadshavares tillstånd eller vårdens utlåtande. Det förslaget hade inte stöd i riksdagen. Ett nytt förslag skickades på remissrunda och fick ett stort antal lugnande remissvar, men förslaget nådde bara till Lagrådet och hann aldrig läggas inför riksdagen före valet 2022. Efter den nuvarande regeringens tillträde sa vår sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) att lagförslaget skulle till riksdagen för hantering snarast. Vad som sedan hände är att KD ändrade sig. L och M tog tillsammans förslaget till riksdagen för beslut, det är där vi är nu. Förslaget har processats och alla remissvar finns att läsa på regeringens hemsida. 

Erfarenhet från våra grannländer visar ingen påverkan på statistik – detsamma torde gälla i Sverige vilket SCB och JäMy:s svar understödjer. Debattören oroar sig för idrott, fängelser och omklädningsrum, men vi inför de facto ingen nytt: redan idag finns i samhället personer som ändrat kön juridiskt och medicinskt. 

Ingen ska kunna ändra kön för att dölja ett brottsligt förflutet. När en ny lag tillkommer får myndigheter alltid i uppdrag att anpassa sin verksamhet efter det nya lagrummet, Skatteverket uppger att de kan hantera detta och med dagens teknik är den justeringen knappast svåröverstiglig.

Vi är stolta över att Liberalerna återigen visar vägen i en viktig frihetsfråga. Snart skiljs regelverket inför ändring av juridiskt kön från den högspecialiserade resan mot eventuell könsbekräftande kirurgi, helt i Barbro Westerholms anda.

Camilla Mårtensen
Hbtqi-politisk talesperson Liberalerna

Jakob Olofsgård
Folkhälsopolitisk talesperson Liberalerna

Lina Nordquist
Socialpolitisk talesperson Liberalerna

Carl Otto Enberg
Ordförande HBT-liberaler 

Dela med andra
redaktionen
redaktionen