Sex frågor till DO om diskriminering

Sedan 1 januari 2009 finns det ett förbud mot åldersdiskriminering i arbetslivet. nu ställde några frågor till diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg.

1 Hur utbredd är åldersdiskrimineringen?

– Eftersom det finns ett mörkertal är det, precis som vid annan diskriminering, svårt att ge ett svar på hur utbredd diskriminering som har samband med ålder är. Enbart de anmälningar som kommer in till  diskrimineringsombudsmannen (DO)  kan inte göra anspråk på att ge en heltäckande bild av diskrimineringen i samhället utan visar på vad det är som har anmälts och ger en indikation på hur diskrimineringen kan ta sig i uttryck.

– Under år 2014 kom cirka 330 anmälningar in om diskriminering som har samband med ålder. Inkomna anmälningar handlar alltjämt till stor del om diskriminering inom arbetslivet.

Hur ser arbetsgivarnas attityder ut när det kommer till att anställa äldre personer?

– Det är svårt att uttala sig något generellt om arbetsgivarnas attityder till att anställa äldre. Attityden verkar vara beroende på kontexten, exempelvis branschspecifik, på hur konjunkturen ser ut, utbildningsnivå.

– Riksförsäkringsverket genomförde 2001 en studie kring arbetsgivarnas attityder till äldre. Resultaten indikerade att arbetsgivarna hade en relativt negativ attityd till äldre yrkesverksamma, exempelvis att man sällan eller aldrig nyanställde äldre och att man ansåg att äldre hade svårare att ta till sig förändringar.

– I en annan studie framkom att det är ovanligt med speciella åtgärder riktade till äldre i syfte att få dem att stanna kvar på företaget.

I rapporten ”Ålders-diskriminering i arbetslivet” dras slutsatsen att ålders-diskriminering till stor del handlar om förväntningar. Vilka för-väntningar handlar det om? 

– I samhället råder olika normer för hur yngre och äldre ska vara och agera, vilket begränsar människors handlingsutrymme.

– Normer bygger på olika föreställningar om vad människor i olika åldrar är kapabla att utföra. Vi tenderar att tillskriva människor av olika åldrar olika egenskaper och därmed har vi olika förväntningar på människor beroende på hur vi uppfattar personens ålder. Särskilt kopplat till arbetsförmåga och anpassningsförmåga.

Vad kan och bör -samhället göra för att motverka att äldre diskrimineras på -arbetsmarknaden?

– Arbetsgivarna har ett stort ansvar för hur de upprätthåller normer om anställningsbarhet som sorterar bort personer exempelvis just i vissa åldrar. Deras ansvar i bortsorteringsprocessen måste lyftas fram.

Hur många fall som rör -åldersdiskriminering i arbetslivet har ni drivit?

– DO har sedan lagen infördes beslutat att gå vidare med knappt 50 ärenden som har rört åldersdiskriminering. Bland dem finns dock en dom som rörde 25 före detta kabinanställda vid SAS, och en efterföljande förlikning som rörde ytterligare tio personer. Totalt handlar det om två domar och nio förlikningar.

– I två fall har DO valt att återkalla sin stämningsansökan efter att nya uppgifter framkommit i dessa ärenden. Ytterligare tre ärenden ska upp i Arbetsdomstolen senare den här månaden.

Bör lagen skärpas på någon punkt?

– Diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder, det vill säga det förebyggande och främjande arbetet, omfattar i dagsläget inte alla diskrimineringsgrunder, däribland ålder. Min bedömning är att dessa bestämmelser i diskrimineringslagen därför bör utvidgas till att omfatta alla diskrimineringsgrunderna.

Dela med andra
Tobias Setterborg
Tobias Setterborg