Stärk insatserna mot våld i nära relationer

Mycket har hänt sedan Alliansregeringen, på FP:s initiativ, år 2007 lade fram den första nationella handlingsplanen för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Men nu behöver mer göras, anser Folkpartiets arbetsgrupp för jämställdhet och presenterar en rapport.

– Vi har fokuserat på våld i nära relationer respektive hedersfrågor lite separat för att angripa problemen med olika verktyg, säger gruppens ordförande Gulan Avci.

För medan våld i nära relationer oftast utövas av en förövare är hedersvåld ett kollektivt system där hela familjen kan vara inblandad och det kan finnas påtryckningar från hemlandet.

Gruppen vill att integration kopplas mer till jämställdhetsperspektivet, så att förtrycket inte fortsätter i Sverige. Bland annat vill man att jämställdhet tas upp i samhällsorienteringen för nyanlända och att också anhöriginvandrare ska gå utbildningen.

Gruppen konstaterar också att kvinnojourer behöver  bättre stöd.

– Jourerna har fått ett allt viktigare uppdrag men utför det på ideell basis. Vi upplever att kommunerna inte tar det fulla ansvaret och att jourerna behöver få helt andra förutsättningar, säger Gulan Avci.

Gruppen vill bland annat att alla kommuner ska vara skyldiga att samverka med en lokal kvinnojour, antingen i den egna kommunen eller i en grannkommun. Gruppen vill också öka tillgången till tillfälliga  boenden. I dag saknar många kommuner – i alla delar av landet – helt tillfälliga boenden för kvinnor och barn i behov av skydd.

– Resultatet om du som blir utsatt inte kan vända dig till samhället blir att du stannar, med mycket lidande som följd, säger Gulan Avci.

Hon och gruppen vill också att mer fokus läggs på dem som utövar våldet – på behandling och hjälplinje så att våld kan förebyggas.

Förslagen ska nu gås igenom av partistyrelsen och tas sedan upp på Folkpartiets landsmöte i höst.

Karin Thorsell

Förslagen i rapporten i korthet

* Jourverksamhet för våldsutsatta är en del av det samhälleliga åtagandet. Alla kommuner ska ha samverkan med en lokal jour, i kommunen eller i närområdet, och ge den ekonomiskt stöd.

* Öka anslagen från stat och kommun till kvinno- och tjejjourer. Skapa ett mer långsiktigt och enhetligt system med likvärdiga förutsättningar i hela landet.

* Skärp lagen så att kommuner får ett uttalat ansvar att analysera behovet av tillfälliga boenden.

* Inför ett särskilt anslag i statsbudgeten för att skapa fler platser i tillfälliga boenden.

* Öronmärk statliga resurser för att tillgänglighetsanpassa befintliga boenden.

* Se till att de tillfälliga boendena är barnvänliga och att det finns skolskjuts för barn som bor där.

* Bygg ut Kvinnofridslinjen till ett nationellt hjälpnummer. Visa att den vänder sig till alla, också till män som blir slagna.

* Elektronisk fotboja ska normalt utdömas vid utvidgat kontaktförbud. Det ska gå att döma till kommunalt vistelseförbud.

* För den som döms till fängelse ska det alltid finnas behandlingsprogram. Den som vägrar att delta ska inte vara aktuell för villkorlig frigivning.

* Skapa ett hjälpnummer för den som själv slår.

* Öronmärk statsbidrag för verksamheter för den som är motiverad att bryta ett destruktivt beteende. Satsa också på mer forskning om detta.

* Inför en uttrycklig bestämmelse i socialtjänstlagen att kommuner ska ha kompetens att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck, och ge hjälp åt dem som hotas.

* Alla som studerar till sjuksköterska, socionom, psykolog, polis, jurist eller lärare ska ha kunskap om våld samt hedersrelaterat våld.

* Avskaffa undantagen i förbudet mot barnäktenskap, tvångs- och fullmaktsäktenskap. Utomlands ingångna sådana äktenskap ska aldrig kunna erkännas i Sverige. Kriminalisera försök till vilseledande till tvångsäktenskapsresa.

* Bygg ut samhällsorienteringen till nyanlända och ge den en tydlig jämställdhetsprofil.

 

Dela med andra
redaktionen
redaktionen