Viktigt med värdegrunder

Det viktiga är var du är på väg, inte var du kommer ifrån. Det är för mig den finaste liberala värdegrunden som vägleder mig i mitt politiska arbete. Den fokuserar på individens kraft och kreativitet, ger individen mer egenmakt och lika möjligheter för alla att uppnå sina drömmar. Tyvärr är det inte alltid som denna värdegrund omsätts i praktiken, till exempel i arbetslivet.

Arbetsmarknaden har genomgått en dramatisk förändring det senaste halvseklet. Numera är mer än tjugo procent i den mest yrkesaktiva åldern utrikesfödd, jämfört med mindre än fem procent för cirka femtio år sedan. Numera är de flesta invandrade födda utanför Norden, inte i Norden. Numera hamnar många lågutbildade utanför på grund av för höga trösklar in i arbetsmarknaden, samtidigt som arbetsgivare inte alltid förmår ta vara på utrikesföddas kompetens. Det speglar sig bland annat i möjligheterna att nå högre chefsbefattningar.

Jag menar att när Liberalerna talar om klassresor är det viktigt att ta hänsyn till både utrikesfödda analfabeter och akademiker. Såväl nyanlända som etablerade svenskar med invandrarbakgrund.

Liberalerna har numera en rad bra arbetsmarknadspolitiska förslag, exempelvis för utrikesfödda lågutbildade som står utanför, bland annat startjobb, vårdbiträde och inträdesjobb. Men för högutbildade är förslagen inte lika skarpa. Här kan vi bli bättre, vilket är nödvändigt inte av enbart partistrategiska skäl utan framför allt med tanke på all kompetens som svensk arbetsmarknad går miste om.

Den senaste statistiken från SCB visar att endast 75 procent av de högutbildade utrikesfödda (bosatta i Sverige i minst fem år) förvärvsarbetar. Motsvarande för inrikesfödda är 90 procent. Sammanställningen gäller för ekonomer, civilingenjörer, naturvetare, lärare och sjuksköterskor 25-64 år.

Statistiken talar sitt tydliga språk även när det gäller andelen utrikesfödda på chefsnivå. Tidningen Chef konstaterade redan 2013, lite krasst, att för att bli chef krävs det att man är född i Sverige.

Det finns ingen enkel förklaring, inte heller någon enkel lösning. Det behövs en ständig utveckling av värdegrundsarbete, bättre Sfi, mindre diskriminering, mer mentorskap och smartare rekryteringsprocesser. Forskning visar nämligen att rekryterare alltför ofta går på magkänsla, vilket leder till sämre träffsäkerhet. Det premierar dem med bra kontakter.

Därför är det viktigt för alla arbetsgivare att bli bättre på kompetensbaserad rekrytering, vilket leder till bättre matchning mellan behov och kompetens. Det är ett av de förslag som den integrationsarbetsgrupp i Stockholms Läns Landsting som jag ledde levererade i fjol. Det är viktigt inte minst för staten som arbetsgivare, som är sämst i klassen vad gäller andelen chefer med utländsk bakgrund.

Så ökar vi människors grad av frihet, oavsett bakgrund.

Ninos Maraha

Liberalerna Södertälje

Dela med andra
redaktionen
redaktionen