14 frågor till Lars Tysklind

Lars Tysklind har varit en av två ordförande i Liberalernas arbetsgtrupp för en ny miljö- och klimatpolitik, arbetsgruppen lade nyligen fram ett program med namnet ”Grön liberal politik – för en klimat-smart framtid”

Hur ser du på klimatavtalet från Paris? Kommer länderna att leva upp till det?

– Det är positivt att världens ledare enats om ett avtal och att klimathotet tas på allvar. I grunden är jag förhoppningsfull vad gäller ländernas förmåga att leverera och marknadskrafterna driver på utvecklingen av ny klimatsmart teknik. Samtidigt tar USA flera kliv bakåt vilket oroar. Sverige och EU måste tillsammans med andra viktiga länder fortsätta att driva på.

Vad innebär det klimatpolitiska ramverket som sex partier inklusive L står bakom?

– Det innebär framförallt att det finns en bred parlamentarisk enighet om att vi måste ta nya och stora steg för att rädda klimatet. Ramverket består av tre delar; tydliga mål för utsläppsminskningar, en klimatlag och inrättandet av ett klimatpolitiskt råd. Alla delar syftar till långsiktighet och stabilitet i klimatarbetet som nuvarande och kommande regeringar är bundna av.

L vill ha grön skatteväxling. Vad menar ni med det?

– Grön skatteväxling innebär att varor och tjänster som har hög miljöbelastning beskattas högre än klimat- och miljösmarta alternativ samtidigt som skatten på jobb sänks. Den bästa miljö- och klimatpolitiken är inte den som har högst budgetanslag.

Målet är en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. Hur ska ni nå dit?

– Fler elbilar och minskat bilåkande där kollektivtrafiken fungerar. I städer behövs miljözoner och fler bilpooler. Biodrivmedel är bra och ska användas där el inte alltid fungerar, till exempel inom flyg och tyngre transporter. Järnvägen måste fungera och tunga transporter flyttas över till sjöfart och järnväg.

Regeringen föreslår ett bonus-malussystem som innebär att de som köper en ny bil med låga utsläpp får en bonus och de som köper en bil med höga utsläpp får högre skatt. Hur ser du på förslaget?

– Det låter ju bra med en bonus till klimatsmartare bilar men förslaget är dåligt. Även Centern vill att staten ska subventionera nya bilar. Men varför ska skattemedel läggas på en subvention för inköp av en ny bil? Och hur stimuleras branschen att på marknadsmässiga villkor ta fram klimatsmarta bilar till bra priser när subventioner på mellan 45 000 – 100 000 kronor garanteras från staten? Som grön liberal vill jag straffa ut det som är dåligt i stället för att subventionera in det som är bra, vilket är i linje med principen ”Förorenaren betalar”. Vårt förslag är därför en omvänd miljöbilsbonus vid köp av ny bil, vilket innebär att bilar som inte är miljöbilar får en förhöjd fordonsskatt.

Hur ser du på regeringens förslag om flygskatt?

– Vi säger nej till rege-ringens flygskatt. Klimatnyttan uteblir eftersom högre skatt i Sverige leder till fler landningar i våra grannländer. Dessutom beskattas alla flygningar lika, oavsett bränsle, vilket straffar de klimatsmartare flygningarna. Vi vill fokusera på att minska utsläppen vilket görs med mer biodrivmedel i flygtanken. KLM och United Airlines flyger allt mer på biodrivmedel och Norge kräver det. Vi vill gå i samma riktning. Lägre landningsavgifter för flyg med klimatsmarta drivmedel bör prövas. En europeisk flygskatt och effektivare system för handel med utsläppsrätter behövs.

Hur ser L på förnybar energi?

– All form av fossilfri elproduktion välkomnas! Samtidigt skiljer vi oss åt från andra partier eftersom vi inte ser förnybar energi som ett mål i sig utan ett medel för att få billig och miljö- och klimatvänlig elproduktion.

L har alltid slagit vakt om kärnkraften. Hur ser framtiden ut för kärnkraften?

– Vi värnar inte kärnkraften för kärnkraftens skull utan för att Sverige behöver klimatsmart och leverenssäker elproduktion. Världen behöver mer el som inte ger utsläpp av koldioxid. Även FN:s klimatpanel lyfter fram kärnkraften för att minska utsläppen. Tyskland är ett varnande exempel som trots enorma satsningar på förnybar energi är beroende av kol. Vi värnar vår klimatsmarta elproduktion och bejakar forskning kring fjärde generationens reaktorer som kan återanvända avfallet från dagens reaktorer.

Naturskyddsföreningen granskade i höstas partiernas budgetförslag och konstaterade att L är på väg att passera C när det gäller grön politik. Men varför uppfattas inte L som ett miljöparti?

– Liberalerna är verkligen det gröna liberala partiet men vi måste bli tydligare utåt och tala med större självförtroende. Vi har en konsekvent och smart grön politik som baseras på tillväxt och marknadsekonomi. Vi är emot subventioner och ser grön skatteväxling som ett viktigt styrmedel. En politik som också är teknik- och branschneut-ral.

Fler och fler talar om en cirkulär ekonomi. Vad tror du om det?

– Cirkulär ekonomi är nödvändigt både för klimatets och miljöns skull. Vi måste minska slöseriet med jordens resurser. Det kan handla om att sopsortera, laga, sälja och skänka bort istället för att slänga. Eller vara med i en bilpool istället för att äga bil. Det kan finnas anledning att titta över skattesystemet ytterligare för att stimulera olika typer av tjänster. Återvinning av plast och textilier är två områden som måste förbättras.

Hur ser du på det nya fenomenet med köttfria dagar?

– Köttkonsumtionens klimatpåverkan måste minska. Bättre producerat kött och minskad köttkonsumtion behövs. Det är viktigt med ett konsument- och marknadsperspektiv. Obligatorisk klimatmärkning bör prövas och ger konsumenten valmöjlighet. Att som konsument välja att ha köttfria dagar kan vara ett bra alternativ men det är upp till var och en ta beslut om.

Vad anser du vara den viktigaste miljö- och klimatfrågan i dag?

– Biologisk mångfald, strandskydd och insatser för gammelskogarna får vi inte tappa bort. Samtidigt är just frågan om utsläpp och klimat extremt viktigt. Vi måste snabbt få till en omställning av transportsektorn från fossila bränslen till el och biobränslen. Personligen är jag mycket bekymrad över våra hav som hotas av övergödning, överfiske, miljögifter och nedskräpning. Plast, inklusive mikroplast, i haven känns som ett närmast oöverblickbart problem.

Liberalerna utgår i sitt klimatarbete från två principer – försiktighetsprincipen och principen om att förorenaren ska betala. Vad innebär dessa?

– Försiktighetsprincipen innebär att man inte ska tillåta något om det finns osäkerhet om miljörisker. Förorenaren betalar betyder att den som smutsar ner också ska betala. Klimatet och miljön har ett pris.

Varför vill L avskaffa elcertifikatsystemet??

– Elcertifikatsystemet ska stödja ny förnybar elproduktion men snedvrider konkurrensen. Utbyggnaden av elproduktion ska drivas på av marknaden och byggas ut när den behövs och där den behövs och därför behövs likvärdiga villkor för alla koldioxidfria kraftslag. Dessutom är det samhällsekonomiskt betydligt billigare att bestraffa det som ska bort snarare än att subventionera det som ska in.

Lena Hallerby  

Dela med andra
Ylva Westlund
Ylva Westlund