Bättre stöd för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Adhd, autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är riskfaktorer för långvarig skolfrånvaro. Många skolledare vill ha ett mer konkret och verklighetsanpassat stöd från myndigheterna och regeringen har därför gett Specialpedagogiska skolmyndigheten i uppdrag att erbjuda verksamhetsnära stöd och sprida kunskap om framgångsrika och konkreta metoder för verksamheterna.

– Skolfrånvaro är ett stort och allvarligt problem som vi behöver möta med många olika åtgärder. Många elever med omfattande skolfrånvaro har en NPF-diagnos och därför behöver skolorna få bättre förutsättningar att möta elevers behov av stödinsatser, säger skolminister Lotta Edholm.

Regeringen har sedan tidigare vidtagit flera åtgärder för att minska omfattande frånvaro och för att förbättra situationen för elever med NPF-diagnoser i skolan. Regeringen satsar bland annat på skolsociala team som kan hjälpa elever som är borta under en längre tid från skolan, så kallade hemmasittare, att bryta en negativ utveckling. 

– Vi vet att skolan spelar en mycket viktig roll för att förebygga utanförskap och ohälsa. Ett förbättrat stöd till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan göra stor skillnad för de här elevernas framtida skolresultat, hälsa och utveckling, säger socialminister Jakob Forssmed.

På uppdrag av regeringen genomför Skolverket under året en kartläggning av skolfrånvaron i de obligatoriska skolformerna. Regeringen har även tillsatt en utredning som bland annat har i uppdrag att lämna förslag om ett nationellt frånvaroregister som kan göra det möjligt att göra systematiska uppföljningar på flera olika nivåer. I uppdraget ska bland annat aspekter som rör neuropsykiatriska funktionsnedsättningar särskilt beaktas.

Jan Fröman

Dela med andra
redaktionen
redaktionen