Betydelsefull utredning överlämnad

På måndagen 29 april överlämnade produktivitetsutredningen ett betänkande till finansminister Elisabeth Svantesson (M). Utredningen har verkat ganska mycket i skymundan, men i pengar räknat är det förmodligen det viktigaste betänkandet som avlämnas under året.

Under 2022 peakade den svenska bruttonationalprodukten på precis över 1500 miljarder. Sen dess har Sverige tappat minst 15 miljarder – och förmodligen mer, eftersom vi nu dessutom har gått in i en lågkonjunktur där ekonomin krymper ytterligare.

När Produktivitetskommissionens ordförande, Hans Lindblad, doktor i nationalekonomi och tidigare bland annat riksgäldsdirektör och statssekreterare (M), överlämnade utredningen till Svantesson, påpekade han hur stor betydelse BNP-tillväxt har för utvecklingen av vårt välstånd. Det är en ränta-på-ränte-effekt. Varje ökning av ökningstakten leder till en brantare kurva.

På 25 års sikt är skillnaden mellan en procents produktivitetsökning och 1,5 procent, stor. Resurserna ökar med 45 procent istället för 28. Det gör stor skillnad för BNP och för samhällsekonomin.

– Vid dagens penningvärde, och för svenska förhållanden, betyder det ungefär tusen miljarder kronor. Det är en fullständigt astronomisk siffra, sa Lindblad.Diagrammet visar två kurvor över tid, hur stor ökning av resurserna blir över 25 vid 1 respektive 1,5 procents årlig ökning

– Men för att göra den lite mer begriplig kan vi översätta den till ungefär ett hundratusen kronor per invånare i Sverige.

– Produktivitetsökningar gör oss rikare.

– Och med ett skattetryck på 42 procent, som vi har i Sverige, så skulle det betyda ungefär 400 miljarder mer i skatteintäkter, påminde han vidare.

Högre eller lägre i verkligheten?
Det här är naturligtvis teoretiska siffror som utredningen laborerar med. I realiteten skulle de kunna bli både högre och lägre, beroende på andra faktorer än enbart produktivitetsutvecklingen i Sverige.

Elisabeth Svantesson beskrev flera andra viktiga samband i sin inledning. Inte minst att produktivitet i den svenska industrin är en avgörande förutsättning för att företagen ska kunna vara konkurrenskraftiga.

Om Sverige har en lägre produktivitet än omvärlden är det inte bara så att vi tjänar mindre på kort sikt. På längre sikt klarar inte industrin att hålla samma kostnader, så svensk export kan bli lidande samtidigt som importen blir dyrare, relativt sett. En nedåtgående spiral.

Under 1990-talet efter krisåren och med de stora reformer som gjordes i syfte att sanera statsbudgeten och den svenska ekonomin, klarade Sverige att hålla en hög takt i produktivitetsökningarna och därmed i tillväxten, ungefär tre procent årligen.

Efter finanskrisen 2008-2009 tappade både Sverige och andra länder i västvärlden takten märkbart. Sedan dess har de årliga ökningarna legat just runt 1-1,5 procent, berättade Lindblad.

Här kan inte minst de låga räntorna ha spelat in, samt att ekonomin växt framför allt genom att tjänstesektorn har växt. Här är det svårare att åstadkomma högre produktivitet.

Svantesson nämnde också det stora behovet av produktivitetsökningar inom offentlig sektor för att klara av att upprätthålla kvalitet i välfärden.

Fritt mandat
I produktivitetskommissionens uppdrag ingick en hel del specifika uppgifter, men också ett ganska stort ”fritt mandat” att komma med förslag utanför de specificerade områdena.

Detta tog kommissionen fasta på och har levererat förslag om allt från differentierad skolpeng till ökad användning av benchmarking.

Det finns mycket stora skillnader i kostnader mellan olika kommuner och regioner, på ett sätt som saknar tydlig koppling till utfallet av verksamheten. Det är ett lite inlindat sätt att säga att vissa medborgare betalar mer för verksamheter som trots det inte ger bättre resultat.

Detta är en annan potentiell multiplikatoreffekt. Om de kommuner och regioner som idag lyckas sämst med att hålla tillbaka kostnaderna, lyckades ta igen en del av det produktivitetsgapet, skulle det ge dem resurser över till mycket annat. De skulle kunna hålla tillbaka framtida skattehöjningar och ändå kunna satsa mer på verksamheterna.

Detta har sagts många gånger förr och trots att SKR numera gör årliga jämförelser av både kostnader och resultat, så finns det fortfarande ett starkt motstånd mot att lära av varandra.

Regelförenklingar ska bli bättre
Ett annat återkommande förslag är att skärpa regelförenklingsarbetet. ”Regelkrångel” uppskattas kosta svenska företag ungefär 400 miljarder kronor i onödiga extra utgifter varje år.

Kommissionen pekar ut flera insatser som skulle behövas, bland annat att ta itu med så kallad överimplementering av EU-regler, där Sverige ”skruvar några varv extra” helt i onödan och med påföljd att regelverken inte alls harmoniseras i den grad som förslagen var avsedda att göra.

Det finns också många områden som överlappar. Bostadsbyggandet hämmas till exempel båda av regelbördan, av bristande konkurrens och av hyresregleringen och det kommunala planmonopolet. De lämnar också förslag som berör utbildning, transportväsendet, förenkling av tillståndsprocesser med mera.  

Fastighetsskattens återkomst?
Att beskatta arbete innebär att det blir svårare att skapa jobb. Den insikten har många, inte minst verksamma ekonomer, men det finns politiska hinder. Ett sådant är att den tidigare fastighetsskatten var så avskydd att vallöftet att avskaffa den ibland anses vara en starkt bidragande orsak till Alliansens valseger 2006.

Det finns dock en del skäl som talar för att fastighetsbeskattning är mindre skadligt för ekonomin än beskattning av arbete, så här föreslår produktivitetskommissionen ”ett skifte av skatteuttaget från arbetsinkomstrelaterade skattebaser till mindre rörliga baser, exempelvis fastigheter”.

Vidare vill de att skattesystemet förenklas och att de lägsta inkomsterna beskattas mindre – allt för att öka incitamenten för att jobba.

Utredningen påpekar också att medan många av deras förslag kan plockas och genomföras var för sig, så finns det också många förslag som samverkar och kan ge betydelsefulla synergieffekter om de genomförs tillsammans.

Kommissionen kommer nu att arbeta vidare och lämna ett slutbetänkande i september 2025.

Ulf Schyldt

Förslag ur produktivitetsutredningen SOU 2024:29 ”Goda möjligheter till ökat välstånd”

Utredningen har en lista med sammanfattade förslag som sträcker sig över drygt nio sidor. Här följer ett axplock av förslagen.

Regelgivning: Regelgivningsprocessen behöver utvecklas och skärpas för att säkerställa proportionerliga och anpassade regelverk.

Högre krav på konsekvensutredningar: Kraven på myndigheters konsekvensutredningar skärps i en rad bemärkelser. Bland annat genom ökat fokus på reglernas samlade samhällsekonomiska effekter. Föreskrifter får inte beslutas förrän Ekonomistyrningsverket, ESV har godkänt konsekvensutredningen.

Utvärdering av införda regler: Konsekvensutredningar som föregått beslut om nya föreskrifter ska uppdateras inom tre år. ESV ska följa upp detta och rapportera till regeringen

Årlig rapportering: Regeringen ska i en särskild skrivelse till riksdagen årligen redovisa hur den har agerat för att minska regelbördan för företag och andra.

Tydligare ansvar för tillväxt: Myndigheter ska beakta företagens särskilda förutsättningar i sitt arbete i förhållande till företagen.

Underlätta uppgiftslämnande: Regeringen bör genomföra de ännu inte genomförda förslagen i utredningen Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33).

Enklare tillståndsgivning: Staten bör i högre grad samordna sitt arbete i tillståndsärenden. På sikt bör det införas en tillstånds- och tillsynsmyndighet.
Enklare tillståndsgivning: Gör ändringstillstånd, i stället för en fullständig tillståndsprövning, till huvudregel vid ändring av befintliga verksamheter.
Enklare tillståndsgivning: I tillståndsärenden där kommuner har rätt att påverka processen bör kommunerna vara skyldiga att lämna tidiga och bindande besked.

Avreglerad bostadsmarknad: Regeringen bör lägga fram en mål- och inriktningsproposition för bostadsmarknaden där målsättningen fastslås samtidigt som den bör innehålla konkreta inriktningar för ett kommande reformarbete.

Rationellt bostadsbyggande: Regelverken reformeras för att möjliggöra ett mer samhällsekonomiskt, enklare och industriellt byggande. Bland annat genom en omprövning av dagens plan- och bygglag och en genomgripande reformering som särskilt beaktar reglernas kostnadsdrivande effekter.

Kommunalt planmonopol: Det bör utvärderas hur det kommunala planmonopolet påverkar bostadsmarknadens funktion och byggsektorns produktivitetsutveckling

Begränsa överklaganden: Överklagande av beslut om detaljplaner och bygglov bör avgiftsbeläggas. Bygglov som beviljats enligt gällande detaljplan bör inte kunna överklagas under planens genomförandetid om bygglovet är i enlighet med detaljplanen.

Mindre detaljstyrning: Begränsa möjligheten för kommunen att ha åsikter om detaljerad gestaltning och utseende i vanliga bostadsbyggnadsprojekt.

Fri hyressätting: Fri hyressättning vid nyproduktion bör införas.

Utvärdera Trafikverket: Tillsätt en utredning i syfte att se över Trafikverkets och transportsektorns organisation, utvärdera sammanslagningen och överväga införandet av institutionell konkurrens.

Rättvis betygssättning: Betygsättningen i grund- och gymnasieskolan bör normeras på gruppnivå och kopplas till resultatet i centralt rättade prov.

Fler ska ta gymnasieexamen: Det måste bli enklare för elever som i dag är obehöriga att studera på nationella gymnasiala yrkesprogram, till exempel genom lägre behörighetskrav eller avskaffad skarp godkändgräns.

Kortare sommarlov: Det bör genomföras en försöksverksamhet där undervisningstiden i grundskolan utökas genom att terminerna förlängs och sommarlovet förkortas.

Differentierad skolpeng: Skolpengen bör bland annat kunna avspegla det skilda ansvar som
åligger kommunala respektive fristående skolor.

Högre utbildning knyts närmare till arbetsmarknadens behov: Det bör införas en arbetsmarknadskomponent i den högre utbildningens resurstilldelningssystem och dimensionering.

Ökade resurser till högre utbildning: Resurserna per student inom den högre utbildningen bör öka.

Höj effektiviteten i kommunsektorn: Det bör inrättas ett kommunal- och regionalekonomiskt råd i syfte att bidra till ett ökat lärande och stärkt effektivitet.

Reglera användning av riktade statsbidrag: Regeringen bör föreslå en statsbidragsprincip, där användandet av riktade statsbidrag regleras.

Enklare och lägre skatt: Regelverket kring beskattningen av förvärvsinkomster bör förenklas och skatten bör sannolikt sänkas för lägre inkomster.

Enklare kapitalbeskattning: Undantagen i kapitalbeskattningen bör ses över.

Bostadsbeskattning: Bostäder bör beskattas i linje med beskattningen av tillgångar på ett investeringssparkonto.

Enklare och mer enhetlig moms: Det bör utredas hur skattebasen för mervärdesskatten kan breddas och skattesatserna harmoniseras.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen