De flesta förbund väljer medlemsomröstning

När tidningen NU första gången frågade ­förbunden i slutet av februari, i samband med att Jan Björklund aviserade sin avgång och det började talas om en tidtabell och procedur för valet av ny partiledare, hade tre förbund ­beslutat sig för att genomföra en ­medlemsomröstning. Nu har ytterligare tolv förbund tillkommit.

Ursprungligen publicerad: 16 maj Uppdaterad: 22 maj

Det innebär att totalt 15 förbund kommer att genomföra en medlemsomröstning i någon form, medan fem inte kommer att göra det.

Med ”medlemsomröstning i någon form” syftar vi på att många förbund ännu inte bestämt den exakta formen. Några kommer att använda sig av en digital omröstning, medan andra åtminstone kommer att bjuda in medlemmarna till ett öppet medlemsmöte där alla närvarande får rösta om vem de vill se som partiledare. Resultatet kommer att meddelas valberedningen.

Flera förbund som NU har talat med, har framfört en önskan om att det skulle finnas en lösning som alla förbund skulle kunna få använda, på motsvarande sätt som den lösning riksorganisationen upphandlat för att hantera rådgivande medlemsomröstningar om placeringen på valsedlarna.

Två förbund som sagt ja nyligen

Förra veckan rapporterade vi att 13 förbund sagt ja. Nu sällar sig två ytterligare till skaran, Norrbotten och Örebro.
I Örebros fall rörde det sig helt enkelt om ett missförstånd om fråge­ställningen i NU:s enkät. Beslutet var inte fattat ännu när NU:s enkät gick ut inför nummer 19.
Men när beslutet väl fattades så blev det alltså ett ja.
– Vår process i Örebro län ser ut som följer, förklarar Ulrica Solver Gustavsson.
– När valberedningen meddelar vilka kandidater som aktuella, kommer vi att be medlemmarna att rösta på en kandidat.
Örebro har färdplan och metod klara för sig.
– Detta kommer att ske via mail eller brev. Därefter kommer vi att ha ett minilandsmöte/extra förbundsmöte den 17 juni, där medlemmarna kommer att bjudas in och ombuden kallas. Där kommer partiledarfrågan att diskuteras och medlemsomröstningen presenteras.
– Förbundsmötet kommer sedan att nominera en kandidat till valberedningen, som länets kandidat, ­berättar Ulrica Solver Gustavsson.
Örebros metod liknar alltså förfarandet som används vid de rådgivande medlemsomröstningarna för att fastställa listor till valet.
Norrbotten hade ursprungligen bestämt att inte hålla medlemsomröstning, men som förbundsordförande Anne Kotavuopio Jatko berättade i NU nr 19 kunde årsmötet överpröva frågan, och så skedde alltså.

Fråga: Hur stor var opinionen i ­förbundet för att hålla medlemsomröstning och vad var de främsta argumenten?
– Det var inte en stor fråga, säger Anne Kotavuopio Jatko.
– Alla tyckte att det ­skulle bli ­intressant och spännande. Riksorganisationen har kommit med information och vi har följt med följdfrågor exempelvis om ­kostnader.
– Vi har nog valt att ligga lågt med tanke på EP-valet. Vi väljer ombud och det går inte att tvinga ombuden att rösta på ett visst sätt men det ­visar hur Norrbottens liberaler ­tänker. Det har diskuterats tidigare men inte nu.
– Det strategiska är väl val av ombuden men valberedningen har gjort ett jättejobb med fördelningen ­geografiskt, kön och ålder.

Fyra förbund som sagt ja till omröstning

Pär Gustafsson,
Förbundsordförande Liberalerna Västsverige

Fråga: Varför har ni beslutat att ha en medlemsomröstning?
– Vi vill ge våra medlemmar chansen att vara en del av processen att välja ny partiledare och därför väljer vi nu att testa detta i Västsverige.
Fråga: Vad ser du för fördelar med en medlemsomröstning?
– Det är inte varje dag som vi väljer en ny partiledare. Det är fortfarande våra ombud på landsmötet som kommer att rösta, men jag tycker att det är viktigt att enskilda medlemmar ska få vara en del av processen.
Fråga: Hur kommer den gå till?
– Den kommer att genomföras digitalt och de ­kandidater som föreslås av valberedningen kommer att vara aktuella att rösta på. Rösträtten kommer att följa stadgan, det vill säga att man måste ha varit medlem i förbundet i minst tre månader.

Louise Eklund,
Vice förbundsordförande Liberalerna Skåne

Fråga: Varför har ni beslutat att ha en medlemsomröstning?
– I höstas hade vi i Skåne väldigt skilda uppfattningar om vilket vägval vi skulle göra så nu vill vi förankra vårt beslut noga.
Fråga: Hur kommer den gå till?
– Vi kommer att hålla en digital medlemsomröstning i början av juni. Omröstningen kommer att pågå över den hearing som är planerad. Senast avlagda röst gäller, så skulle man ångra sig efter att ha hört kandidaterna går det att göra om sitt val. Utifrån provvalsresultatet föreslår styrelsen sedan en kandidat som vårt Skåneråd får rösta om.
Fråga: Ser du något problem med att länsförbunden väljer olika processer?
– För oss i Skåne har det varit prioriterat att ge alla medlemmar möjligheten att påverka utfallet i partiledarfrågan. Jag hoppas att så många förbund som möjligt ger sina medlemmar samma möjlighet. Jag är övertygad om att vi som parti har allt att vinna på en så öppen, inkluderande och transparent process som möjligt.
– Personligen är jag därför väldigt stolt över att vi i Skåne öppnat upp valprocessen och gett alla medlemmar möjligheten att göra sin röst hörd.

Juno Blom,
Förbundsordförande Liberalerna Östergötland
och riksdagsledamot

Fråga: Varför har ni beslutat att ha en medlemsomröstning?
– I vårt länsförbund är det en självklarhet att medlemmarna ska få vara delaktiga i att fatta viktiga och avgörande beslut.
Fråga: Hur kommer den gå till?
• Den som får flest röster av medlemmarna i Östergötland får länets alla röster vid landsmötet. (Om det då finns flera kandidater.)
• En medlem = en röst.
• Medlemmarna har möjlighet att delta i omröstningen utan att vara på plats.
• Omröstningen sker i huvudsak digitalt, men man kan delta brevledes.
• Primärvalet kommer att sändas live
• Frågor kan skickas in före
• Under utfrågningen ska medlemmar även kunna ställa frågor direkt till kandidaterna.

Per-Åke Fredriksson,
Förbundsordförande Liberalerna
Gävleborg och partistyrelseledamot

Fråga: Varför har ni beslutat att ha en medlemsomröstning?
– Därför att vi tycker att det vitaliserar och stärker ­interndemokratin i partiet.
Fråga: Vad ser du för fördelar med en medlemsomröstning?
– Att varje medlem får lika stor möjlighet att påverka och att det skapar incitament för partiledarkandidater att resa runt i landet och berätta vad de vill med partiet.
Fråga: Hur styrande kommer utslaget att bli?
– Den kandidat som vinner omröstningen blir den som förbundet kommer nominera och stödja på landsmötet.

Ett förbund som sagt nej

Även om majoriteten av förbunden sagt ja, har inte alla gjort det. Anna-Lena Johansson är till vardags kommunalråd och kommunstyrelsens vice ordförande i Sollentuna, och dessutom förbundsordförande i Stockholm, det största förbundet i landet, och ett av de som sagt nej.

Fråga: Stockholm har beslutat att inte genomföra en medlemsomröstning. Varför?
– Förbundsstyrelsen i Stockholms län har ingående diskuterat hur den interna processen ska se ut hos oss. En enig styrelse är överens om att länsförbundet inte ska anordna en central medlemsomröstning. Vi anser det angeläget att medlemmarna och föreningarna får komma till tals i denna viktiga fråga och har därför uppmanat föreningarna att kalla till medlemsmöte efter kandidathearingen som i Stockholm äger rum den 3/6 i syfte att efterhöra vem medlemmarna vill se som nästa partiledare.
– Vi önskar att föreningarna skickar sina nomineringar till förbundsstyrelsen och givetvis även till valberedningen. Nomineringarna kommer att vara en del av den sammanvägda bedömningen som styrelsen har att väga in för att slutligen göra bedömningen av vilken kandidat som bör leda liberalerna.
Fråga: Hur ser du på kraven som nu ställs att även Stockholm bör genomföra en medlemsomröstning?
– Jag förstår att medlemmar vill lämna sin åsikt i denna viktiga fråga och litar på att våra aktiva föreningar som har bra dialoger med sina medlemmar antar vår uppmaning att anordna medlemsmöten eller på annat sätt efterhöra medlemmarnas åsikt i partiledarfrågan.

Fråga: De som framför ­kraven på en medlems­omröstning ­menar bland annat att det skulle vara ett sätt att öka medlemmarnas möjlighet/­känsla att kunna påverka partiets inriktning samt att det skulle ­stärka den tillträdande partiledarens förankring/ legitimitet i ­partiet/ medlemskåren. Hur ser du på det ­resonemanget?
– Förbundsstyrelsen i Stockholm anser det viktigt att lyssna in medlemmarna och har landat i att det sker genom att föreningarna själva anordnar nomineringsmöten. Att som medlem ges möjlighet att få göra sin röst hörd på detta sätt som vi valt är ett annat sätt att ta reda på medlemmarnas åsikter.
– Vi har kommunicerat hela ­processen såväl valberedningens som hur vi i Stockholm valt att hantera den till kommunföreningarna ett flertal gånger och inga krav på en central rådgivande medlemsomröstning har inkommit till förbundsstyrelsen från någon förening eller enskild medlem under den tiden.

Not: Denna artikel är ett sammandrag av två artiklar, publicerade i NU nr 19, 9 maj samt NU nr 20 16 maj.


Dela med andra
redaktionen
redaktionen