Debatt: Farligt att finansiera hemförlossningar

Region Uppsala har tagit det kontroversiella beslutet att från 2026 finansiera hemförlossningar. Oppositionen och läkarkåren, särskilt läkare inom barnakutvården rasar. Tre erfarna läkare och en disputerad barnmorska, professor emirita, har också krävt att förvaltningsrätten river upp beslutet.

Jag har dragit mig i det längsta för att yttra mig i frågan eftersom jag är dubbelt jävig. Min farmor dog vid en hemförlossning så jag vet vad det betydde för min far, som då var fem år och hans fem syskon under nio år, att växa upp moderlösa.

Sedan har jag arbetat på förlossningsavdelningar i över 40 år, där under de åren över 60 000 barn har fötts. Några mödrar har dött, men betydligt flera barn har oväntat fötts livlösa, trots att mammorna kontrollerats enligt rekommendationerna på mödravårdscentralerna. Dödligheten inom nyföddhetsperioden har minskat de senaste 50 åren från 7 barn per 1000 födda till cirka 1-2 barn per 1000 födda. Men det innebär inte att det kommer att förbli så om vi förkastar det vi lärt oss under tiden. En förlossning är en naturlig händelse, men naturen är inte alltid god. Den första dagen i livet är den farligaste, näst efter den sista.

Vuxna kvinnor, som fått all information om fördelar och risker med hemförlossningar, har naturligtvis ett fritt val. Några få väljer att föda hemma för att de tycker att det känns mysigt och tryggt. Hälften av förstföderskorna och en tredjedel av omföderskorna som påbörjar en hemförlossning överförs emellertid till sjukhus när förlossningen inte går som planerat. Men barnen får inte välja. Några få minuters syrgasbrist vid förlossningen kan orsaka ett livslångt mentalt och fysiskt handikapp. Föräldrarna får leva resten av livet med tankar om att deras barn kanske inte behövt bli skadat om det fått födas på sjukhus.

När ett nyfött barn inte andas själv är det en fråga om minuter att få igång syretillförseln. På sjukhuset kommer genast barnläkare och vid behov narkosläkare till hjälp. I ett hem måste en ambulans mycket snabbt hämta barnet för transport till sjukhuset.

Ett livlöst barn, en nyförlöst, kanske blödande mor och en chockad, skräckslagen nybliven pappa ska snabbt in i ambulansen. Att bara åka iväg med barnet spar några dyrbara minuter, men accepteras nog inte av föräldrarna. I allra gynnsammaste fall kan det kanske ta 15–20 minuter innan barnet kan få effektiv behandling på barnsjukhuset. Dröjer det längre ökar riskerna för bestående skador. I region Uppsala betyder det att hemförlossningar längre bort än några kilometer från Akademiska sjukhuset ökar riskerna för barn (och mor). Väder- och trafikförhållanden är inte alltid gynnsamma. För alla som bor utanför Uppsalas centrum torde det vara uteslutet av säkerhetsskäl att föda hemma, det är postnumret som avgör.

Det kritiserade beslutet strider mot att vård ska ges efter behov och mot att vård ska ges på lika villkor. Vården ska också bygga på beprövad erfarenhet. Ingenstans i Sverige har för- och nackdelar med hemförlossningar undersökts med vetenskapligt godtagbara metoder.

Jag beklagar om jag skrämmer några, men min erfarenhet och mitt samvete säger att jag måste framföra mina stora farhågor.

Man kan nästan tro att det politiska beslutet om regionfinansierad hemförlossning har föregåtts av andra överväganden: priset betalas inte av de som bestämt det och lite svinn får man räkna med!

Bo S. Lindberg
Medicine jubeldoktor, docent och pensionerad överläkare i obstetrik

Dela med andra
redaktionen
redaktionen