Debatt: Friskolor får företräde trots problem

Om kommunen anser sig inte behöva friskolan och sålunda i sitt yttrande säger nej till att den ska få starta. Drar sig huvudmannen då ur? Sannolikt inte.

Verkligheten är den att de flesta friskolor är ovälkomna i betydelsen att kommunerna avstyrkt tillkomsten.  Emellertid har endast ett litet fåtal av de ansökningar, som kommunerna har avstyrkt, avslagits av staten.  Att en kommun har avstyrkt har ringa betydelse. Skolinspektionen beslutar i praktiken huruvida en friskola ska få etableras.

En friskola är en skola, som har som huvudman, till exempel, ett företag eller en förening. Alltså någon, som står utanför offentliga sektorn. Om vad som anges i ansökan uppfyller av staten uppställda krav har man rätt att starta verksamheten. Detta även om kommunen, i vilken skolan i fråga är belägen, avstyrker etablering.

Jag vill beteckna systemet som absurt. Kommunerna har ansvaret för skolverksamheten, men ändå inte. Det kommunala ansvaret är alltså inte ett helt ansvar.

Jag argumenterar inte mot förekomsten av friskolor, men det måste vara ett ställningstagande, som ankommer på kommunerna att göra. Finner en kommun anledning att anlita, till exempel, en förening för att bedriva skolverksamhet borde det vara upp till den kommunen att fatta det beslutet. Varför inte tillämpa den lagstiftning, som gäller i övrigt inom offentlig sektor, Lag om offentlig upphandling, LOU. ”Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt.”

Det är absurt att vi har ett skolsystem vid sidan av det kommunala. Ett system, som kommunerna inte, i praktiken, har möjlighet att säga nej till.

Härtill kommer att systemet möjliggör att skolor etableras med det primära syftet att göra vinst på verksamheten.

Friskolornas ansvar skiljer sig dessutom från kommunalt drivna skolors ansvar. Exempel: En fristående skola är inte skyldig att ta emot en elev om mottagandet medför betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för skolan. Ett annat exempel: friskolor har färre behöriga lärare, vilket medför att det sätts mer generösa betyg.

Systemet måste göras om. Det måste vara kommunerna själva, som fattar beslut om huruvida och vem, som ska bedriva skolverksamhet, förutom kommunen själv.

Harald Nordlund
Uppsala

Dela med andra
redaktionen
redaktionen