Debatt: Medskick till valanalys­gruppens fortsatta arbete

Vi har haft ett extra landsmöte för att välja partiledare och debattera valanalysrapporten. Valanalysgruppen fick bara hälften så lång tid som inledningsvis var sagt och hann inte med någon grundlig analys. Trots detta valde man att lämna rekommendationer. Vi menar att underlaget inte duger till några rekommendationer. 

Tydligt kan man i alla fall konstatera att det här var tredje valet som Liberalerna tappade jämställdhetsfrågorna. Partiet har gått från 14 procent bland kvinnliga väljare till 4 procent. Det är anmärkningsvärt. Om vi vill växa som parti så gäller det att vinna tillbaka denna grupps förtroende, de är fler än de 25 procent av moderata stödröster som nu lämnat partiet efter valet.

När gruppen nu jobbar vidare med analysen tycker vi att det är viktigt att de tar med sig följande:

För det första: Gör en bredare analys av väljare och potentiella väljare. Att intervjua de som valt att stanna kvar i partiet, men inte de som lämnat, ger en sned bild av hur partiets politik tagits emot. Med ett sådant underlag kan man inte dra några som helst slutsatser. Även folk som tidigare röstat på Liberalerna, men i år valt att inte göra det bör intervjuas. Gör man inte det, måste man åtminstone erkänna att detta ger begränsningar i vilka slutsatser man kan dra. Att intervjua de som valt att rösta på partiet säger oss ingenting om var våra potentiella väljare finns.

För det andra: Följ upp de mål som sattes upp av riks. De tre målen som riks satte vad gäller till exempel samtal redovisas, men följs inte upp. Likadant saknas information om hur partiledningens valunderlag för hur strategin med målgruppers preferenser, de tre typväljarna och frågorna föll ut. Vårt intryck är att endast frågor som attraherade Isak och Erik drevs i valet och att man ignorerade akademikern Anna totalt. 

För det tredje: Var noggranna med jämställdhetsanalysen. Jämställdhetsperspektivet förlorades i valet vilket konstateras i rapporten. Valrörelsen kom generellt att handla om typiskt “manliga” frågor. Rapporten nämner att vi bör lyfta vårdfrågor, men varför lyckades vi inte, eller varför valde vi att inte lyfta dem? Valanalysen från 2018 ägnade stora delar till just jämställdhetsfrågorna och rekommendationen var att partiet aldrig mer borde tappa dem. Samma rekommendation fanns i valutvärderingen från 2014. Vad kan analysgruppen dra för slutsatser av årets valrörelse och vad kan vi konkret göra för att detta inte skall upprepas en fjärde gång 2026?

För det fjärde: Anlägg ett medlemsperspektiv. Detta är en medlemsstyrd och värderingsstyrd organisation. Värderingar vinner val. Å ena sidan nämns partiledarbytet som en väsentlig vändpunkt i den stadigt nedåtgående opinionstrenden sedan föregående partiledarbyte och vägval. Å andra sidan lyfts det fram att medlemmar måste ha “tillit till ledaren”. 

Medlemmarnas “illojalitet” lyfts fram som ett problem. Det finns en viss motsägelse där. Det är sunt när man som medlem har starka åsikter om vem man vill bli representerad av och hur. Tillit måste förtjänas. Valarbetare och gräsrötter gjorde en monumental mobilisering i Stockholm, vilket i sig torde ses som ett konkret bevis på den tillit, det förtroende, man hade till den nya partiledningen. Stockholms gräsrötter mobiliserade för partiets skull och tog partiet över riksdagsspärren tillsammans med delar av Västra Götaland och Uppsala. Inte i egenintresse, merparten av gräsrötterna i Stockholm har inga utsikter till att få poster, till skillnad från hur det är i många andra andra delar av landet. Över 50.000 dörrar knackades och över 140.000 samtal hölls med väljare. För att man hade tillit till vad partiledningen lovade. De lovade att resa sig från förhandlingsbordet när liberala grundvärden hotades. Vi tycker det vore på sin plats att ta ett steg tillbaka och fråga sig vem det är som brustit i lojalitet. 

Jakten på ’de rätta sakpolitiska frågorna’ som ensamt ska rädda partiet har misslyckats. Just för att man satt den liberala ideologin och grundvärderingarna åt sidan. De  som rapporten konstaterar att vi behöver lyfta. Det var för dem vi en gång gick med i det här partiet. Ett parti ska leda opinionen. Inte följa den.

Liberala Kvinnor Stockholm
läns styrelse

Dela med andra
redaktionen
redaktionen