Debatt: Nationalism är inte kärnproblemet man bör angripa

I NU har det de senaste veckorna pågått en debatt om så kallad liberal nationalism. Nu publicerar vi debattartiklarna digitalt, så att fler kan följa och även delta i debatten – skicka ditt inlägg till debatt@tidningen.nu. Nedan finner du länkar till övriga inlägg i debatten.

Publicerad i NU 21, 25 maj 2023

REPLIK. I nummer 19 av NU beskriver Jan Jönsson socialliberalism och nationalism som två oförenliga storheter och menar att Liberalernas uppgift är att kraftfullt ta ställning för det ena och motverka det andra. Detta sätt att föra debatt på blir lätt snårigt och leder knappast till några opinionsmässiga framgångar.

 EU vill skapa ett ”Nationernas Europa” och i Sverige har vi officiellt erkända nationella minoritetsspråk och rättigheter. Nationalism kan således inte vara kärnproblemet man bör angripa, däremot chauvinism och rasism närhelst de visar sig.

Samtliga de gamla allianspartierna samt socialdemokraterna kan nog idag bäst beskrivas som just socialliberala. Moderaterna markerade detta senast för sin del i presentationen av vårbudgeten då finansministern angav att skyddet för välfärden var budgetens främsta prioritet.

Skall Liberalerna utmärka sig så är det nog inte genom att primärt markera sin socialliberala hemvist, den tas ju för given, utan genom att visa vad man vill göra med den: att man företräder en rationell, saklig, trovärdig och kompetent liberal politik. Engagerade väljare inser att förändringar måste göras och är beredda att lyssna på den eller de som kan föra ett genomtänkt resonemang och föreslå konkreta åtgärder inom områden som idag sköts illa. I väljarkåren är det säkert långt fler än de sympatisörer Liberalerna nu har som traktar efter att kunna rösta på ett parti med de kännetecknen.

Nedan några exempel på områden i vilka konkreta ställningstaganden och åtgärder kan stärka tilltron till Liberalernas förmåga.

Statens funktionsduglighet. Sverige är ett samhälle som är starkt beroende av medborgarnas tillit till varandra och till statsmakten. Därför är det oroande att tilltron till hur staten sköts successivt är sjunkande. Regeringskansliet och många myndigheter arbetar ineffektivt till höga kostnader och med dålig kontroll på sin verksamhet. Fattade beslut följs inte upp och felaktig myndighetsutövning rättas inte till. Kritik från Riksrevisionen ignoreras. Visa därför i handling att ansvar tas och utkrävs.

Bostadspolitiken. Bostadsbristen och trögrörligheten på marknaden måste tas på allvar. Bostadsbristen går inte ”att bygga bort”. Ett av grundproblemen utgörs av hyresregleringen som successivt måste avskaffas. Den som vill föra en trovärdig bostadspolitik måste också ha modet att ta i denna besvärliga fråga.

Skolan. Här har Lotta Edholm lämnat de rätta beskeden om vad som behöver åstadkommas. Utmärkt men samtidigt väntar mycket arbete då ambitionerna måste omsättas i fungerande praktik under mandatperioden. Om inte kommer en utebliven uppryckning av skolan att sänka partiets trovärdighet.

I försvarsfrågan och energipolitiken har Liberalerna tydlig politik som bör tilltala upplysta väljare.

Fortsätt gärna med de goda ansatserna!

Lars G Johannesson

Fler inlägg i debatten:
Socialliberalism är rätt väg för både Sverige och Liberalerna (NU 19/2023)
En stark men lugn nationell identitet som ger trygghet (NU 20/2023)
Genom gemensamt språk skapas gemensam uppfattning om tillvaron (NU 21/2023)
Inget att vinna på att lansera en egen variant av nationalism (NU 23/2023)
En gräns mot öppenheten vi värnar (NU 23/2023)
Kan man som liberal ovillkorligt älska sitt land? (NU 23/2023)

Dela med andra
redaktionen
redaktionen