Förhandlingspass 4: Allmänpolitik och ideologi

Området ”Allmänpolitik och liberal ideologi” är ofta ett slags uppsamlingsheat för frågor som rör politisk strategi eller motioner som är någon slags ideologisk vinkling, även på en sakfråga som kanske behandlas under andra rubriker. 

Här samsas till exempel motion A4, som handlar om en ”liberal framtidsberättelse” med motioner om att avskaffa de tiggeriförbud som införts på ett antal platser i Sverige, samt med motioner som ville riva upp tidigare beslut och ta ställning mot Tidöavtalet. 

Förhandlingspasset bjöd inte på några stora överraskningar. Det var bitvis ganska hård debatt, men däremot blev det inte några tuffa voteringar.

Motion A1 handlade om att människor som av någon anledning fått nytt personnummer, ska ha lättare att få ut viktiga handlingar – som till exempel betyg och andra personliga handlingar. 

Partistyrelsen hade föreslagit att motionen skulle anses besvarad, och även utskottet hade gått på den linjen. I debatten hade dock flera ombud lyft motionens förslag. Vid votering vann dock utskottets förslag. 

Motion A4, om den liberala framtidsberättelsen föreslog, på initiativ av Liberalerna i Alingsås, att L skulle ta fram ”en Framtidsberättelse om hur ett Sverige präglat av liberala värderingar ser ut 2040”. Partistyrelsen menade att motionen skulle avslås, medan en majoritet i utskottet var beredda att gå motionärerna delvis till mötes. 

Utskottet föreslog därför att landsmötet skulle besluta att ge partistyrelsen i uppdrag att ta fram en ”brett förankrad vision för Sverige, att beslutas vid nästkommande landsmöte” och att motion A4 istället skulle anses besvarad. Och så blev det också. 

Två motioner, A7 och A8, tog upp frågan om lokala tiggeriförbud. Båda motionerna var i sak emot, men med lite olika formuleringar. Motion A7 menade att Liberalerna ska ”ska verka för att avskaffa tiggeriförbud, oavsett beslutsnivå” medan A8 stannade vid att ”Liberalerna i Riksdag och Regering tydligt tar ställning och står fast vid att inte acceptera tiggeriförbud i Sverige”, men få verkade ha uppfattat detta som en signifikant skillnad i sak. 

Partistyrelsen försvarade att man visserligen gått med på att utreda införandet av ett nationellt tiggeriförbud, men att L för sin del vilar på tidigare ståndpunkter – att tiggeri ska mötas med andra åtgärder än förbud, och ville därför att motionerna skulle anses besvarade. Den linjen blev också utskottets och sedan landsmötets beslut. 

Motion A17 föreslog att Liberalerna skulle prioritera att driva socialliberala frågor, som motionärerna menade i stort ligger utanför Tidöavtalet. Partistyrelsen menade att motionen borde anses besvarad Utskottets majoritet gick på partistyrelsens linje, men reservanterna ville bifalla motionen. 

Efter debatten valde landsmötet att gå på utskottets linje. 

Därefter följde fem motioner som berörde Tidöavtalet och regeringsbildningen, A20 till och med A24. Det var allt från motion A21 som mycket tydligt begärde att Liberalerna skulle lämna Tidöavtalet till A22 som ville villkora koalitioner med graden av liberala värderingar hos de ingående partierna, till A24 som ville att landsmötet skulle uttala ”Liberalerna går till val som ett självständigt parti 2026”. 

Den sistnämnda motionen hade partistyrelsen uttryckt stor sympati för, och även i förslagen till beslut, valt att föreslå att den skulle anses bifallen med vad partistyrelsen anförde. Så blev också utskottets och landsmötets beslut, medan motion A20 ansågs besvarad och A21, 22 och 23 avslogs.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen