Förhandlingspass 5: Asyl- och migrationspolitik

Asyl och migrationspolitiken var på det hela taget en mer harmonisk debatt än den varit på de flesta föregående landsmötena i närtid. Men trots det var det inte en debatt utan vissa meningsmotsättningar. 

Områdets två första motioner gick in på ett par migrationsståndpunkter, som bland annat rörde ett stopp för så kallade ”kompetensutvisningar”, vilket togs upp i både motion V1 och V2. Marcus Willershausen hade reserverat sig för bifall till motion V2, men lyckades däremot inte får landsmötet med sig. Partistyrelsen hade föreslagit att motion V2 skulle avslås. Den linjen blev utskottets och därefter landsmötets. 

Motion V4, från Liberalerna i Södertälje, föreslog att avskaffa ”EBO-lagen”, det vill säga stöd till eget boende för asylsökande. Partistyrelsen ville att denna motion skulle anses besvarad, med tanke på att frågan redan tagits upp i Tidöavtalet och ett avskaffande ska utredas. Utskottet ville dock gå något längre och justerade förslaget till att motion V4 skulle anses bifallen. Det blev också landsmötets beslut. 

En annan viktig debatt under detta avsnitt handlade om den så kallade ”angiverilagen” eller ”informationsplikten”. Trots stundtals het debatt, fanns en tydlig uppslutning mot angiveriet från alla sidor – frågan vara bara hur det motståndet bör uttryckas och till vilket pris. 

Motionerna V5 och V6 uttryckte – med vissa nyansskillnader – ett starkt motstånd mot angiverilagen. Partistyrelsens svar uttryckte stor samsyn med motionärerna när det gällde de principer som hotas. 

”Olika företrädare för det offentliga har olika uppgifter, och det finns självklart värden som är överordnade principen om offentliga besluts verkställighet”, skrev partistyrelsen bland annat i sitt svar. Ett ökat informationsutbyte mellan myndigheter måste komma till stånd, resonerade partistyrelsen, men med begränsningar. 

”Liberalernas utgångspunkt är att det finns flera situationer där undantag från ett krav på informationsutbyte måste göras”, skrev partistyrelsen som menade att bägge motionerna borde besvaras.

I debatten yrkades det dock på att både motion V5 och V6 skulle bifallas.  

Birgitta Rydell ville i ett tilläggsyrkande förtydliga att undantaget från informationsplikten också borde omfatta folkbiblioteken. 

När omröstningen hållits, framgick det att tilläggsyrkandet efter votering bifallits medan landsmötets majoritet gått på samma linje som utskottet och partistyrelsen. 

Motion V10 ville att Liberalerna ska ställa sig bakom att bevara möjligheten till så kallat ”spårbyte” i migrationspolitiken. Det ville dock inte partistyrelsen tillmötesgå och stödde sig bland annat på en granskning av Riksrevisionen. Utskottet gick på partistyrelsens linje, medan Johannes Bexell ville bifalla V10. 

Han fick dock inte ombuden med sig, utan landsmötet befäste utskottets och partistyrelsens linje.  

Dela med andra
redaktionen
redaktionen