Könsuppdelning är inte okej

”Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.”  Så står det i läroplanen och mot den bakgrunden är Skolinspektionens beslut om att låta Al-Azharskolan i Vällingby i Stockholm fortsätta med könsuppdelad skolidrott fullständigt obegripligt.

Skolinspektionen har utrett en anmälan om skolans könsuppdelade undervisning i ämnet hälsa och idrott. Anmälaren anser att skolan sviker sitt uppdrag att motverka traditionella könsmönster men Skolinspektionen har kommit fram till att det inte finns någon uttrycklig reglering i skolförfattningarna om hur gruppindelning av undervisning kan göras. Myndigheten menar tvärtom att eleverna får en likvärdig utbildning i ämnet och att skolan har ett aktivt värdegrundsarbete och arbetar för att motverka traditionella könsmönster.

Att en svensk myndighet intar den ståndpunkten är 2016 är antingen en felbedömning eller så grundas det på en lagstiftning som inte är i takt med tiden. Det liknar mer tidigt 1900-tal. Att könsuppdelad skolidrott är en del av skolans muslimska profil är absolut ingen ursäkt. Inte heller att flickornas föräldrar helt enkelt inte skulle tillåta sina döttrar att delta i undervisningen i idrott om det var en blandad grupp.

Sverige rankas i dag av World Economic Forum som nummer fyra i världen när det gäller jämställdhet. Tio år tillbaka i tiden låg vi etta, men har sedan dess tappat mark. Om Skolinspektionen beslut kommer att gälla även framöver så lär vi sjunka ännu djupare. Det är verkligen inte en önskvärd utveckling.

Men värst är det ändå för dessa unga som från förs-ta skoldagen får sig itutat att män och kvinnor inte kan umgås på lika villkor. Håkan Larsson, professor vid Gymnastik- och idrottshögskolan och som forskar om flickors och pojkars villkor i ämnet idrott och hälsa, säger till Lärarnas tidning att ”om elever upplever obehag i könsblandade situationer bör skolan hjälpa dem att umgås på ett jämbördigt sätt”. Om man konsekvent delar upp dem efter kön anser han att man gör eleverna en riktig ”björntjänst”. Och han fortsätter: ”I förlängningen innebär det att eleverna inte får möjlighet att lära sig att behandla medmänniskor som individer utan i första hand som könsvarelser”. Bättre och tydligare kan det knappast sägas.

Vi lever i dag i ett öppet och sekulärt samhälle och vi har kommit långt när det gäller jämställdhetsfrågor (även om mycket återstår). Dessutom säger skollagen att skolundervisningen ska vara sekulär. Låt oss fortsätta på den vägen.

Om skolans olika författningar kan tolkas på detta sätt måste de helt enkelt skrivas om. Och det fortare än kvickt.

Dela med andra
Linn Friman
Linn Friman