KU prickar i fem fall

KU lämnar två granskningar om året, en på hösten och en på våren. Höstens granskning berör regeringens administrativa arbete. Vårens granskning som presenterades på torsdagen behandlar de anmälningar som kommit in från riksdagsledamöter mot statsråden.

Årets granskning har omfattat 29 anmälningar varav ett var riktat mot den förra regeringen. I fem av ärendena har Konstitutionsutskottet funnit brister. I ytterligare tolv ärenden lämnar KU kommentarer. Här pekas inte på brister utan, som KU-ordföranden Ida Karkiainen uttryckte det, mer på intressanta konstitutionella fynd.

Av de fem ärenden där KU påpekar brister står klimat och miljöminister Romina Pourmokhtari för tre. Ett gäller förflyttningen av generaldirektören för Strålsäkerhetsmyndigheten. En fråga i granskningen är om det har förelegat frivillighet från generaldirektörens sida och i så fall i vilket avseende. Det är enligt KU otillfredsställande att bilderna går isär i det avseendet. KU menar att det är ministerns ansvar att säkerställa om frivillighet råder och annars överväga en formell förflyttning enligt lagen om offentlig anställning (LOA).

Ett annat ärende gäller Romina Pourmokhtaris uttalande om klimathandlingsplanen där hon inledningsvis meddelade att den bör överlämnas till riksdagen före årsskiftet men sedan fick ändra sig till att den ska överlämnas före årsskiftet. Det tredje ärendet för miljö- och klimatministern gällde en en pressträff där det kunde tydas som att regeringen planerade för tio nya kärnkraftverk. Vad som menades var dock exempel på hur många reaktorer det beräknade elbehovet skulle innebära.

Ytterligare ett liberalt statsråd får kritik av KU. När det gäller utbildningsminister Mats Persson (L) hade han anmälts för att mandatperioderna i styrelser för universitet och högskolor hade förkortats. KU anser inte att detta är någon brist, däremot påpekar utskottet att de faktorer som låg till grund för att förkorta mandatperioderna varit kända i så god tid att beslutet hade kunnat tidigareläggas.

I de fall där KU inte meddelar brister i ärendena har utskottet ändå lämnat kommentarer. I flera fall handlar det om att beredningstider varit för korta eller på ett eller annat sätt blivit missvisande eller ofullständiga. Här riktas inte specifikt kritik mot något enskilt statsråd utan KU konstaterar att det finns moment i arbetsgången som borde fungerat bättre.

Jan Fröman

Dela med andra
redaktionen
redaktionen