Liberalernas landsmöte: lördagen

Kl 8.00 Förhandlingspass 8 inleddes. Passet behandlar två yttranden, ett över rapporten ”Fler i egen försörjning” inom Förortslyftet, med tillhörande motioner, och ett över området Jobb och arbetsmarknad.

Passet tog också upp ett ärende som hänskjutits till beredningsutskottet, frågan om friskolornas finansiering via skolpengssystemet. (För förslagets lydelse, se nedan.)

Beslut: 

Utskottet hade yrkat att rapportens punkt 10 skulle lyda: ”Inför yrkesskola i de kommuner där det saknas lokala, fungerande kommunala komvuxalternativ. Kommunerna har genomförandeansvaret. Ge dem som saknar gymnasieutbildning chansen till utbildning inom bristyrken. Vi vill införa en ny utbildningsform riktad till den som saknar fullgjord gymnasieutbildning. Yrkesskolan ska verka nära relevanta branscher, vara inriktad mot bristyrken, som exemplvis plattläggare, undersköterska och personlig assistent, och delar av utbildningen ska förläggas på arbetsplatser.” Det blev också landsmötets mening.

I övrigt hade utskottet valt att följa partistyrelsens förslag och landsmötet gjorde det samma.

Beredningsutskottets förslag 1, om reformer av skolpengssystemet, bifölls. Detta löd:

1 att En ny punkt läggs till i skolrapporten, med lydelsen: ”Finansieringen av friskolor bör utredas vidare. Friskolornas resurser baserar sig idag på kostnadsbilden för den kommunala skolan istället för friskolans kostnader. Lika villkor betyder inte att allt ska vara lika, utan att villkoren ska sättas utifrån skolornas förutsättningar och uppdrag. Kommunerna har idag ett uppdrag som sträcker sig längre än vad friskolornas gör, det borde kompenseras ekonomiskt. Den exakta utformningen för att kompensera friskolorna behöver utredas vidare.”

2 att punkt 47 ges samma lydelse som utskottet och partistyrelsen föreslagit och att motion B159 samt B160 yrkande 1 och 2 därmed anses besvarade.

3 att landsmötet ställer sig bakom en ny punkt med lydelsen: ”Att missköta sin verksamhet ska leda till återbetalningsskyldighet. Huvudmän för skola eller förskola som missköter sitt uppdrag till den grad att de får tillståndet återkallat ska bli återbetalningsskyldiga för skolpengen.”

4 att landsmötet ställer sig bakom en ny punkt med lydelsen: ”Skolpengssystemet måste reformeras. Dagens system där skolpengen varierar kraftigt mellan kommunerna leder till stora skillnader i förutsättningar för eleverna. En riksnorm för skolpeng ska tas fram som sätter en rekommenderad miniminivå för skolans finansiering.”

Kl 9.00 Förhandlingspass 9 inleddes. Passet omfattar dels motionsyttranden inom Allmän jämställdhetspolitik och hbtqi-frågor samt yttranden över rapporten Demokrati och jämställdhet, inom Förortslyftet, med tillhörande motioner.

Beslut: 

Utskottet föreslog att bifalla motion F302. Landsmötet beslöt dock att hänskjuta den till beredningsutskottet för att se över en del av formuleringarna.

Utskottet hade valt att bifalla motion F309. Det blev också landsmötets beslut. Motionen hade följande yrkanden:

1. att Liberalerna ska verka för att inkludera personer med intersexvariationer i diskrimineringslagen, straffskärpningsregeln och hetslagstiftningen

2. att Liberalerna ska verka för att införa grundlagsskydd mot diskriminering på grund av könsidentitet/könsuttryck

3. att Liberalerna ska verka för att säkerställa att kunskap om hbt-, trans- och intersexvariationer ingår i alla relevanta utbildningar på högskolan

4. att Liberalerna ska verka för att arbetet med uppföljningen av de jämställdhetspolitiska målen blir trans/ intersexinkluderande, liksom det internationella arbetet för jämställdhet

5. att Liberalerna ska verka för att se över situationen för familjer där en eller flera föräldrar är transpersoner, samt familjer med barn med transidentitet

6. att Liberalerna ska verka för att det i arbetet med att tillämpa barnkonventionen i Sverige finns ett tydligt trans- och intersexperspektiv

7. att Liberalerna ska verka för att genomföra en totalöversyn av föräldrabalken i syfte att göra den könsneutral

Punkt 8 i rapporten gavs lydelsen: ”Förnya stadsbyggnaden i de mest utsatta områdena En plan bör tas fram för att även bortom 2030 lyfta de områden där utsatthetsproblem kvarstår på grund av bebyggelsestrukturen. Tyngdpunkten ska ligga på ombyggnation samt omdragningar av vägar och andra strukturförändringar för att skapa tryggare och trivsammare miljöer.”

Motion C201 avslogs därmed.

Punkt 6 i rapporten bifölls i stort, men landsmötet valde med röstsiffrorna 104-71 att även bifalla motion H115, vilken yrkade att ”Liberalerna tar ställning för att det inte ska införas språkkrav i svenska för att kunna beviljas permanent uppehållstillstånd i Sverige”, varför den passusen utgår ur stycket.

I alla övriga ärenden hade utskottet valt att följa partistyrelsens rekommendationer – och det gjorde även landsmötet.

Kl 10.00 Förhandlingspass 10 om Rättspolitik inleddes. I utskottsyttrandet togs såväl motioner som rapporten Trygghet, inom Förortslyftet, upp.

Beslut: 

I rapporten gavs punkt 16 lydelsen: ”Slopa den automatiska ungdomsrabatten för myndiga som begår grova brott. Ålder ska inte beaktas vid straffmätningen om en myndig person har begått ett brott där minimistraffet är minst ett års fängelse. I ett nästa steg vill vi reformera reglerna ytterligare så att den automatiska ungdomsrabatten tas bort för alla brott vid upprepad brottslighet.”

Rapportens punkt 32 gavs med röstsiffrorna 101-81 lydelsen: ”Inför kronvittnen. En brottsmisstänkt person ska kunna få strafflindring om hen lämnar uppgifter som underlättar utredningen av även andras brott.” (Den lydelse som partistyrelsen föreslagit.)

Med röstsiffrorna 118-63 bifölls utskottets förslag att lägga till meningen: ”Liberalerna förordar inte införandet av anonyma vittnen.” till punkt 32.

Rapportens punkt 37 gavs lydelsen: ”Tillåt bevisprovokation oftare. Bevisprovokation – gällande redan begångna brott . bör i högre grad än idag vara tillåtet när det gäller att komma åt bevisning av grov brottslighet. Liberalerna förordar en utredning med syfte att reglera hur ökad bevisprovokation kan användas i ökad omfattning.”

Med röstsiffrorna 100-81 bifölls utskottets (och partistyrelsens) förslag att motion F109 yrkande 1 ska anses besvarat.

Utskottet hade föreslagit gällande motion F123:

1 att Liberalerna ska verka för att minimistraffen för människohandel skärps både för dem som säljer och håller människor i fångenskap och dem som köper sexuella tjänster

2 att motion F123 därmed anses bifallen med vad utskottet anfört

Landsmötet beslöt i enlighet utskottets förslag

Landsmötet beslutade bifalla F141 yrkande 2 som löd: ”att civiläktenskap inrättas”.

Med röstsiffrorna 93-86 bifölls utskottets (och partistyrelsens) förslag att motion F144 ska anses besvarad.

Landsmötet beslutade med röstsiffrorna 92-83 att bifalla motion F146 yrkande 1. Yrkandet löd: ”att en ny utredning skyndsamt tillsätts för att utreda och ta fram förslag hur värdmödraskap/surrogatmödraskap ska tillåtas och regleras i Sverige.”

Utskottet hade föreslagit att även motion F146 yrkande 2, 3 och 5 skulle bifallas. Så blev också landsmötets beslut. Dessa lyder:

2. att en ny utredning skyndsamt tillsätts för att utreda hur barns och föräldrars rättigheter ska tillgodoses vid värdgraviditet arrangerat i annat land.

3. att en ny utredning skyndsamt tillsätts för att utreda och ta fram förslag på hur de tilltänkta föräldrarna kan bli juridiska vårdnadshavare till barn vid födseln, när det föds genom värdmödraskap

5. att en ny utredning skyndsamt tillsätts för att reglera hur svenskar som har nedfryst genetiskt material i Sverige kan få använda detta vid värdmödraskap i Sverige och utomlands

Utskottet hade också lagt ett nytt yrkande med lydelsen: ”Liberalerna motsätter sig införande och utredningen av så kallade visitationszoner. En medborgare ska betraktas som oskyldig och fredas från ingripanden om det inte finns någon skälig misstanke.” Detta förslag bifölls av landsmötet.

Kl 11.45 Förhandlingarna ajournerades för att förbereda för Nyamko Sabunis landsmötestal.

Kl 13.55 Förhandlingspass 11 om ekonomi och socialförsäkringar inleddes.

Utskottet hade föreslagit ett eget yttrande i yttrande över Socialförsäkringar och andra trygghetssystem: ”Liberalernas uppfattning är och ska vara att pensionärer i Sverige förtjänar en stabil pension som går att leva på – därför behöver pensionsnivån långsiktigt höjas. Att de som slitit hårt ett helt yrkesliv och bidragit till samhället ska märka det även under åren i pension är centralt för både samhällets sammanhållning, friheten för årsrika och för tilltron till det gemensamma pensionssystemet.

Landsmötet beslutar därför att uppdra åt partistyrelsen att ta fram en ny pensionspolitik för partiet att driva inom ramen för pensionsgruppen. Riktningen för en sådan politik ska vara att stärka pensionerna – allra särskilt för de med ett långt yrkesliv bakom sig. Partistyrelsen ska utreda om det finns behov av att öka avsättningen till pensionssystemet, se över skattetrycket för pensionärer och hur drivkraften till egen pensionssparande kan främjas. En utgångspunkt är att anställningskostnaderna inte ska öka och att pensionsöverenskommelsen ska fortsätta att värnas.

Partistyrelsen bör presentera förslag i frågan före valet 2022.”

Beslut: 

Landsmötet beslutade att skicka motion E129, med två yrkande som berörde RUT- och ROT-avdraget, till beredningsutskottet.

Vidare beslutade landsmötet att motion E135, rörande införande av sockerskatt, ska avslås. (Utskottet och partistyrelsen hade föreslagit att den skulle anses besvarad.)

Med röstsiffrorna 115-69 beslutade landsmötet att bifalla utskottets förslag till ställningstagande om pensioner. (Se ovan.)

Motion G207 hänsköts till beredningsutskottet.

Även motion G215 hänsköts till beredningsutskottet.

I övrigt valde landsmötet att följa utskottets (och partistyrelsens) förslag.

Kl 15.25 inleddes förhandlingspass 12.

Passet inleddes med att nominera och välja förste och andre vice partiordförande.

Lars Persson Skandevall nominerade Johan Pehrson till förste vice ordförande.

Landsmötet valde Johan Pehrson till förste vice ordförande.

Lars Persson Skandevall nominerade Fredrik Malm till andre vice ordförande.

Landsmötet valde Fredrik Malm till andre vice ordförande.

Därefter inleddes debatten om Klimat, energi, miljö- och naturvård inklusive klimatrapporten.

Beslut: 

Med röstsiffrorna 110-53 valde landsmötet att bifalla utskottets yrkande motion D103 ska anses besvarat.

Med röstsiffrorna 97-75 valde landsmötet att bifalla yrkande att punkt 9 i rapporten bifalles och att motionerna D103 yrkande 1 och D153 yrkande 2 därmed anses besvarade.

Med röstsiffrorna 91-89 valde landsmötet att bifalla utskottets yrkande att motion D120 anses besvarad.

Landsmötet fastställde utskottets förslag att punkt 33 i rapporten ska lyda: ”Det stora nettoupptaget av koldioxid i skog och mark ska värnas. Kolet ska snabbt bindas in igen genom att biomassan växer tillbaka, genom bio-CCS eller i byggnader och infrastruktur.”

Med röstsiffrorna 94-77 beslutade landsmötet att motion D103 yrkande 6 bifalls. Det yrkandet lyder: ”att Liberalerna arbetar för en cirkulär ekonomi, inklusive pant- och återvinningssystem för elektronik såsom batterier, datorer och mobiltelefoner nationellt och inom EU.”

Med röstsiffrorna 116-54 bifölls utskottets yrkande att motion D154 ska anses besvarad.

Med röstsiffrorna 92-83 bifölls utskottets yrkande att motion D156 yrkande 5 anses besvarad.

Kl 16.55 Förhandlingspass 13 om förslaget till bygdepolitiskt program (”Regional utveckling i hela Sverige”) samt Företagarpolitik och konsumentfrågor, inleddes.

Beslut:

Med röstsiffrorna 102-72 fastställde landsmötet partistyrelsens och utskottets yrkande att bifalla punkt 41 i bygdeprogrammet.

Utskottet föreslog ett tillägg till punkt 63 i det bygdespolitiska programmet: ”En trygg och säker förlossning förutsätter ett rimligt avstånd till en förlossningsklinik. Så är inte fallet i stora delar av landet – samtidigt som flera förlossningskliniker lagts ned de senaste decennierna. En översyn av förlossningsvården är således inte minst en glesbygdsfråga.” Landsmötet biföll det tillägget.

Förhandlingspasset avslutades med nomineringar till partistyrelsen. Val sker på söndag morgon.

Förhandlingarna ajournerades kl 18.30 för tal av Romina Pourmokhtari.

Vad som hände under fredagen kan du läsa här.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen