Liberalernas landsmöte: söndagen

Kl 8.00 Söndagens förhandlingspass inleddes med val av partistyrelse.

Till ledamöter i Liberalernas partistyrelse valde landsmötet:

Gulan Avci, Stockholm
Hans Backman, Gävleborg (nyval)
Axel Darvik, Västsverige
Louise Eklund, Skåne
Joar Forssell, Stockholm
Helena Gellerman, Västsverige
Nicke Grahn, Västerbotten
Anna-Lena Johansson, Stockholm
Eva Julin Dombrowe, Värmland
Jan Jönsson, Stockholm
Anne Kotavuopio Jatko, Norrbotten
Anna Lundberg, Västmanland (nyval)
Pär Lundqvist, Västsverige (nyval)
Pär Löfstrand, Jämtland
Maria Mattsson Mähl, Uppsala
Simona Mohamsson, Västsverige (nyval)
Lina Nordquist, Uppsala
Mats Persson, Skåne
Olle Schmidt, Skåne (nyval)
Lars Tysklind, Västsverige
Johanna Wyckman, Kalmar (nyval)

Därefter påbörjade landsmötet behandlingen av Socialtjänst och barnrättsfrågor, inklusive rapporten om Det glömda Sverige, samt Funktionsrättsfrågor.

Beslut:

Landsmötet biföll utskottets förslag att ”Liberalerna ska verka för att reglera habiliteringsersättningen så att ersättningens lägsta nivå inte skiljer sig åt mellan kommunerna”, samt att motion G503 ska anses besvarad.

Med röstsiffrorna 93-79 fastställdes utskottets förslag att motion G504 ska anses besvarad.

Med röstsiffrorna 104-68 fastställdes utskottets förslag att motion G509 ska anses besvarad.

I övrigt valde landsmötet att följa utskottets och partistyrelsens förslag till beslut.

Beredningsutskottet

Beredningsutskottet la fram förslag till beslut om Fokus på mansrollen för ökad jämställdhet (BU 3).

1 att Liberalerna verkar för en nationell satsning på att utveckla det våldspreventiva arbetet i skolan genom ökad kunskap i hur man arbetar med pojkar och unga mäns kroppsintegritet, impulskontroll, syn på manlighet samt värderingar gällande hbtq-personer och kvinnor.

2 att Liberalerna verkar för att genusmedveten pedagogik blir en obligatorisk del av förskollärar- och grundskollärarutbildningen och ett nationellt kompetenslyft för befintliga förskolelärare och grundskolelärare genomförs. Dessa satsningar bör inkludera relevanta fält, ett exempel på detta kan vara genuspedagogik.

3 att Liberalerna verkar för en nationell satsning på att höja pojkars läskunnighet och skolresultat.

4 att Liberalerna verkar för en nationell satsning på att evidensbaserade metoder för att förebygga mäns våld mot kvinnor implementeras inom socialtjänsten och polisväsendet.

Landsmötet biföll detta.

Beredningsutskottet la fram förslag till beslut om Vårdnadsbidrag (BU 4).

att motion G215 anses besvarad med följande förtydligande: ””Landsmötet delar för övrigt uppfattningen i motion G215 att uppföljningen av jämställdhetsarbetet bör förbättras och att Sverige inte bör införa vårdnadsbidrag, barnomsorgspeng eller liknande.”

Landsmötet biföll detta.

Beredningsutskottet la fram förslag till beslut om Aktivitetsersättning mm (BU 5).

att motion G207 yrkande 1 och 2 anses bifallna och att yrkande 3 anses besvarat.

Landsmötet biföll detta.

Beredningsutskottet la fram förslag till beslut om Fastighetsskatt mm (BU 6).

att motion E121 anses besvarad, i enlighet med följande: ”Ränteavdragen, den kommunala fastighetsavgiften, stämpelskatt och reavinstskatten är alla delar av fastighetsbeskattningen i Sverige.
Det är viktigt att beskattningen av fastigheter är förutsägbar och väl avvägd. Därför var den tidigare fastighetsskatten problematisk. Inom ramen för en skattereform är Liberalerna öppna för att göra ändringar också i den sammantagna fastighetsbeskattningen. Det är viktigt att sådana reformer genomförs så att legitimiteten i skattesystemet upprätthålls.”

Kl 9.35 Förhandlingspass 15 inleddes. Där behandlas Hälso- och sjukvård, inlusive partistyrelsens förslag till rapport, ”Vård formad för människor” samt Alkohol, narkotika och tobak.

Beslut: 

Landsmötet beslutade med röstsiffrorna 95-83 att fastställa partistyrelsens och utskottets förslag till punkt 14 i programmet.

Utskottet hade anfört att ”Liberalerna har länge drivit frågan om att bekämpa ålderismen i vården. Arbetet måste intensifieras.”, samt att motion G103 skulle anses bifallen med det anförda. Landsmötet beslutade i enlighet med detta.

Landsmötet beslutade i enlighet med utskottets förslag att motion G111 skulle bifallas. Motionens yrkande löd: ”att Liberalerna tar som sin åsikt och arbetar för att digitala besök i hälso- och sjukvården ska vara en del i det ordinarie sjukvårdsutbudet och inte ett utomlänsbesök i den meningen som anges i häslo- och sjukvårdslagen och i patientlagen.”

Utskottet hade anfört att ”Liberalerna tar ställning för att verka för ett jämlikt EU där alla medlemsstater tar ansvar för sina medborgare. Som övergångslösning införa en ordning där lagen om subventionerad vård som inte kan anstå även omfattar alla EU-medborgare och där vårdkostnaderna faktureras patientens hemland”, samt att motion G116 yrkande 1 anses besvarat. Landsmötet beslutade i enlighet med det.

Landsmötet beslutade att Liberalerna ska ta intiativ till en ny vårdvalsreform som utvecklar LOV samt att motion G118 anses bifallen med detta.

Landsmötet beslutade med röstsiffrorna 103-71 att fastställa utskottets och partistyrelsens förslag att motion G125 ska anses besvarad.

Landsmötet uttalade att ett nationellt äldrevaccinationsprogram ska införas samt beslutade att motion G137 därmed ska anses besvarad.

Utskottet hade anfört att Liberalerna med kraft ska fortsätta driva frågan att återställa och utveckla det statliga stödet till hiv- och std-förebyggande arbete samt att motion G141 därmed ska anses bifallen. Landsmötet beslutade i enlighet med det.

Utskottet hade anfört att ”Liberalerna vill se reformer för att underlätta för kvinnor att göra medicinskt säkra aborter i hemmet. Barnmorskor ska ges rätt att förskriva abortläkemedel som kan hämtas ut på apotek. Det är inte längre motiverat att i lagen kräva att abort påbörjas på sjukhus”, samt att motion G142 därmed anses bifallen.

Landsmötet beslutade att till ovanstående yttrande lägga meningen ”Vårdens stöd och uppföljning, för de kvinnor som så önskar, ska självklart inte försämras.”

Landsmötet beslutade att bifalla motion G152, vilken yrkade:

1. att karenstiden ändras för MSM (Män som har sex med män) personer så att ingen skillnad görs utifrån sexuell läggning. 

2. att blodgivning ska ha en evidensbaserad screening som identifierar risktagandet ur ett individuellt perspektiv. 

3. att arbeta för att minska fördomar och höja patientsäkerheten när det kommer till blodgivning. 

Landsmötet beslutade att bifalla motion G153, vilken yrkade:

1. att Liberalerna verkar för att genomföra en utbildningssatsning till relevanta målgrupper om de särskilda villkoren för transpersoner och personer med intersexvariation 

2. att Liberalerna verkar för att skapa fler trygga mötesplatser för transpersoner i hela landet 

3. att Liberalerna verkar för att integrera ett tydligt transperspektiv i ANDT-arbetet 

4. att Liberalerna verkar för att kunskap om de särskilda villkoren för transpersoner och personer med intersexvariation ska ingå i kursplanerna på högskoleutbildningar för folkhälsovetare. 

5. att Liberalerna verkar för att kommunerna ska redogöra för hur de tänker arbeta med att främja den psykiska hälsan och förebygga psykisk ohälsa hos gruppen transpersoner i de länsvisa planerna. 

6. att Liberalerna verkar för att stödja kommuner i arbetet med de länsvisa planerna. 

7. att Liberalerna verkar för att ta fram ny kunskap om vilka faktorer som förhindrar suicid hos transpersoner. Kartläggning av internationell forskning kring suicidprevention med fokus på hbt-personer. Uppdraget inkluderar informationsspridning. 

8. att Liberalerna verkar för att regelbundet följa hälsan i gruppen transpersoner. Uppdraget bör genomföras i samverkan med berörda myndigheter, målgrupper och andra relevanta aktörer. 

Landsmötet beslutade med röstsiffrorna 100-80 att fastställa partistyrelsens och utskottets förslag att motion G604 avslås.

Utskottet hade anfört att ”Liberalerna ska verka för en genomgång av alkohollagen i syfte att undanröja onödiga hinder för näringsidkare samtidigt som skyddet för människors hälsa bibehålls starkt”, samt att motion G605 yrkande 1 därmed anses besvarad och yrkande 2-6 avslås. Landsmötet beslutade i enlighet med detta.

Utskottet hade anfört att ”Inriktningen i narkotikapolitiken och beroendevården måste vara att rädda liv och utveckla hälsa. Svensk narkotikapolitik behöver utvecklas utifrån aktuell vetenskap. Den utredning som regeringen tillsatt är välkommen men har alltför snäva ramar. Effekten av kriminaliseringen av narkotikabruk och -innehav för eget bruk behöver utvärderas”, samt att motion G612 yrkande 3 därmed anses bifallet med det anförda. Landsmötet beslutade i enlighet med detta.

Landsmötet fastställde med röstsiffrorna 94-83 partistyrelsens och utskottets förslag att motion G613 avslås.

Beredningsutskottet

Beredningsutskottet lämnade förslag på justerad skrivning i förslag till stadgeändring om partiledarval (BU 2).

Landsmötet beslutade med röstsiffrorna 122-52 att avslå detta.

Kl 12.10 inleddes förhandlingspass 16 om Politik för årsrika.

Beslut:

Landsmötet beslutade att motion G304 yrkande 1 och 2 bifölls och yrkande 3 anses besvarat. Yrkandena lyder:

1. att Liberalerna ställer sig bakom kravet på en helt ny lagstiftning för äldreomsorgen/vården 

2. att Liberalerna tar initiativ till en helt ny SOU för att utreda en rättighetslagstiftning för äldreomsorgen 

Utskottet hade anfört att ”Liberalerna ska med kraft fortsätta att driva frågan om att stärka diskrimineringslagen och diskrimineringsombudsmannens ansvar” samt att motion G137 därmed kan anses bifallen. Landsmötet beslutade i enlighet med detta.

I övrigt biföll utskottet partistyrelsens yrkanden på samtliga punkter och landsmötet beslutade i enlighet med detta.

Kl 12.45 inleddes förhandlingspass 17 om Försvar och samhällsskydd samt Europafrågor.

Utskottet hade anfört att ”Liberalerna ska verka för att EU och Sverige upprättar diplomatiska förbindelser med Taiwan” och att motion H303 därmed anses besvarad.

Det hade väckts en fråga om att göra ett landsmötesuttalande om Belarus. Landsmötet beslöt att hänskjuta frågan till beredningsutskottet.

Beredningsutskottet

Beredningsutskottet lämnade förslag om ”Trygghets-RUT” (BU 7).

Att landsmötet ställer sig bakom: ”Reformen om så kallad trygghets-RUT, som är en ny regel, är en utvidgning med problematiska drag som inte vårdar RUT-reformens ursprungliga intention. Den behöver därför utvärderas och legitimiteten för RUT-reformen måste säkerställas.”

Motion E129 och E130 anses därmed besvarade.

Landsmötet beslutade att bifalla detta.

Kl 13.45 inleddes förhandlingspass 18 om Migrations- och asylpolitik.

Inledningsvis tog landsmötespresidiet upp ett misstag som begåtts under behandlingen av motion H104 och H115. Dessa behandlades redan under förhandlingspass 8, men återfinns också i handlingarna för pass 18 (punkt 5 respektive 17 på dagordningen).

Landsmötet beslutade att punkterna 5 och 17 utgår ur behandlingen under pass 18.

Här avslutar NU bevakningen av Liberalernas landsmöte pga hemresa. 

Här kan du läsa vad som hände på fredagen och på lördagen.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen