Liberalismens kluvenhet

Det mesta gick partistyrelsens väg vid Liberalernas landsmöte i den gångna helgen. Ombuden röstade för ett namnbyte, för tillfälliga uppehållstillstånd och till och med för att behålla kungen. Några smärre nederlag för kunde skönjas när det gäller rektorsutbildningen, eget organisationsnummer för enskilda firmor och vigselförrättare som diskriminerar, men ingenting allvarligt.

Men på ett område åkte partistyrelsen på en rejäl och oväntad smäll, nämligen när det gäller gårdsförsäljningen av egentillverkat öl och vin. När frågan avgjordes med röstsiffrorna 84-74 till gårdsförsäljningens fördel blev det ett öronbedövande jubel i riksdagens förstakammarsal där landsmötet ägde rum. Såväl ombud som partiledningen verkade förvånade över beslutet, som ingen hade räknat med ens i förhandsdiskussionerna.

Frågan om gårdsförsäljning har diskuterats vid ett flertal landsmöten sedan år 2009 och diskussionerna har varje gång gått höga. Främst är det de skånska liberalerna som har varit pådrivande. Kanske inte så förvånande eftersom det är där huvuddelen av tillverkarna finns.

De två främsta skälen hittills till att säga nej har varit dels alkoholpolitiska, dels svårigheten att försvara Systembolagets monopolställning om gårdsförsäljning skulle tillåtas. Dessutom skulle det sistnämnda, enligt motståndarna, i förlängningen kunna leda till ökade alkoholskador.

Partistyrelsen skrev visserligen i sitt yttrande över de tre motioner som nu föreslog gårdsförsäljning att man inte trodde att ”gårdsförsäljning i liten skala av egenproducerade drycker i sig är något större hot mot den restriktiva alkoholpolitiken”. Däremot konstaterade man att två statliga utredningar har slagit fast att detaljhandelsförsäljning av enbart svensktillverkade alkoholdrycker skulle innebära en diskriminering av utländska alkoholprodukter och därmed stå i strid med EU-rätten.

En statlig utredning (SOU 2010:98) kom dock 2010 fram till att det trots allt går att införa gårdsförsäljning utan att äventyra monopolet under vissa givna förutsättningarna. Enligt det förslaget skulle gårdsförsäljning av alkoholdrycker kunna ske i samband med ett studiebesök på tillverkningsstället, föreläsning eller någon annan liknande upplevelsetjänst med anknytning till den aktuella alkoholdrycken. Upplevelsetjänsten ska i så fall erbjudas allmänheten mot betalning. För att inte diskriminera utländska produkter ska tillverkaren få sälja inte bara egenproducerade alkoholdrycker, utan även alkoholdrycker av samma slag som tillverkaren själv tillverkar.

Och det är precis det förslaget som nu blev landsmötets beslut.

Vad som är mest liberalt i denna fråga lär medlemmarna i Liberalerna fortsätta att träta om. Det går att finna hållbara argument för bägge ståndpunkterna. Att vara liberal är som sagt att vara kluven.

Dela med andra
Tobias Setterborg
Tobias Setterborg