Mats Persson inför KU idag

Mats Persson utfrågades på förmiddagen av KU efter en anmälan från Åsa Westlund (S). Anledning var det beslut som regeringen i april förra året fattade om att byta ut styrelser för högskolor och universitet samt att korta tidsperioden för deras förordnande.

Mats Persson angav i sitt anförande som skäl att regeringen vid sitt tillträdande såg ett allvarligare säkerhetsläget med ett ökat hot mot Sverige. Behov av att lägga om hela det säkerhetspolitiska system fanns och detta skulle också omfatta universitet och högskolor. Under arbetets gång beslutade man att göra om processen för att utse högskolornas styrelser. Bland annat skulle en säkerhetskompetens införas i alla styrelser samt att kortare perioder för förordnandet skulle sättas för att ytterligare öka säkerheten.

Stark kritik riktades under förhöret från flera ledamöter om varför beskedet om omläggningen kom så sent in i processen. Mats Persson menade att anledningen var en samlad bedömning där ett antal pusselbitar lagts på varandra som till slut bildade en helhet.

Han påpekade också att problemet inte är enskilda ledamöters kompetens utan snarare att det inte alltid går att veta om säkerhetskompetensen tagits om hand. Han betonade också att det inte ligger i regeringens anda eller roll att överpröva valberedningarnas förslag. 

— En utredare har utrett detta och kom med en mycket tydlig analys om att säkerhetsarbetet har brister och att det i styrelserna saknas den här kompetensen. Så den farhågan som regeringen hade i samband med beslutet har inte bara bekräftats utan även bekräftats med guldstjärna, säger Mats Persson under KU-förhöret.

Christina Glassel

Dela med andra
redaktionen
redaktionen