Nya bestämmelser kring tilläggsstöd till elever

Regeringen har beslutat om ett mer rättvist och likvärdigt system kring det tilläggsbelopp som kan utgå till elever med ett omfattande behov av stöd. Dagens regelverk har enligt regeringen stora brister som riskerar att gå ut över eleverna och hur rätten till stödet bedöms varierar mycket mellan olika kommuner.

Det så kallade tilläggsbeloppet avser en extra summa pengar, utöver det grundbelopp som kommunerna betalar till fristående skolor. Elever som har ett stort behov av särskilt stöd är berättigade till tilläggsbeloppet och summan bestäms efter den enskilde elevens behov.

Regeringen menar att regelverket för hur behovet bedöms har stora brister. Både huruvida om eleven alls är berättigad till tilläggsbeloppet och hur stort i så fall beloppet ska vara. Variationerna mellan hur kommunerna gör sina bedömningar är stora och kan i slutändan drabba de elever som bor i ”fel” kommun.

– Det finns idag alldeles för många föräldrar som får kämpa för att deras barn ska få rätt stöd i skolan. Systemet med tilläggsbelopp finns till för de barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd och regeringen gör nu viktiga förtydliganden i regelverket för att systemet ska bli mer likvärdigt och rättvist över hela landet. Allt för att barn och elever ska få det stöd de behöver och har rätt till, säger skolminister Lotta Edholm till NU. 

– Det blir till exempel tydligare vilka typer av åtgärder det kan handla om för att tilläggsbeloppet ska beviljas och att de extra ordinära stödåtgärderna kan riktas till bland andra elever med funktionsnedsättning, stora inlärningssvårigheter eller långvarig skolfrånvaro, avslutar hon.

Regeringen har också beslutat om ett förtydligande av regelverket, så att i synnerhet fristående resursskolor med inriktning mot dessa elever, ska få en mer förutsägbarhet i sina ansökningar av tilläggsstödet.

I beslutet ger man också Skolverket rätten att få meddela ytterligare föreskrifter som ska förtydliga ansökningsprocessen och förenkla för både kommunerna och de fristående skolorna.

Bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2024 och kan börja tillämpas från höstterminen 2024.

Christina Glassel

Dela med andra
redaktionen
redaktionen