Så mycket mer än bara arbete och språk

Integrationen av nyanlända är en ödesfråga för Sverige. Det fasansfulla kriget i Syrien och andra konflikter i världen har tvingat miljontals människor på flykt.

I Sverige har vi en stolt tradition av att hjälpa människor som flyr krig och förföljelse. För vi liberaler är övertygade om att möjligheten att bedriva en human flyktingpolitik hänger starkt samman med en välfungerande integrationspolitik. En politik som tydligt manifesterar att svenska kunskaper och arbete är nyckeln till integration.

Politikens roll är att skapa goda förutsättningar för människor att bli delaktiga, men vi kommer alltid betona att den enskilde individen har huvudansvaret för sin egen integration och att livet i Sverige också ställer krav på anpassning.

Förra året uppmättes den största folkökningen i vårt land sedan 1861. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) beror folkökningen främst på att antalet som invandrat varit större än antalet som utvandrat. En närmare granskning av Migrationsverkets översikter och tidsserier visar att de som sökt asyl i Sverige på senare år (2013-2016) kommer i huvudsak från Syrien, Irak, Afghanistan och Somalia. Länder där ofrihet råder och synen på demokrati och jämställdhet skiljer sig radikalt från Sverige.

Politiker har under lång tid varit passiva gentemot kulturer som undergräver det svenska statsskicket. Självklart ska vi ha ett öppet förhållningssätt till andra kulturer men de delar som strider mot såväl lagar som värderingar om bland annat jämställdhet får aldrig accepteras. Därför är tydlighet viktigt när vi pratar integrationspolitik.

Hedersvåld, barnäktenskap, och kvinnlig könsstympning är tre exempel på uthemska sedvänjor som aldrig får accepteras i Sverige.

Hedersvåld har ingenting med bostadsadress eller storleken på plånboken att göra. Det har att göra med en kultur som är vanligt förekommande i ovan nämnda länder, men som tyvärr tillåtits leva vidare här. På grund av en missriktad välvilja. Detta synsätt måste vi göra upp med.

Det är både kränkande mot de individer som kommer hit men också en skymf mot de värderingar som bär upp vårt sekulära samhälle.

För integration handlar om så mycket mer än bara arbete och språk. Det handlar om en gemensam värdegrund, ett samhällskontrakt för att hålla ihop vårt land.

Detta samhällskontrakt behöver kommuniceras ut till nyanlända genom obligatoriska utbildningsinsatser där staten tydliggör vilka rättigheter och skyldigheter den enskilde har.

När människor från olika kulturer möts ställer det också större krav på tolerans. Men att relativisera brott med klara etniska förtecken är inte att vara tolerant utan beskrivs bäst som att vända ryggen till socioekonomiskt utsatta människor. Den tafatthet som har genomsyrat dessa frågor förstärker även de självutnämnda moralpolisernas narrativ i Sveriges befintliga och växande parallellsamhällen.

Nyanlända som har fått en möjlighet att starta om på nytt ska erbjudas en värdig chans att lyckas i Sverige. Men de behöver också orienteras i större utsträckning om vilka krav vi ställer på den enskilde individen och på dem som framtida medlemmar i en stat som aldrig får kompromissa om den värdegrund som utgör fundamentet Sverige.

Gulan Avci

ordförande Liberala Kvinnor

Callis Amid

Afghanistanveteran

Dela med andra
redaktionen
redaktionen