Svedahl utesluts ur Liberalerna

I förra veckan beslöt Liberalerna i Östergötland att utesluta Reidar Svedahl, kommunalråd i Norrköping, ur partiet.

I ett pressmeddelande skrev förbundsstyrelsen i Östergötland i samband med beslutet att Reidar Svedahl har gjort många viktiga insatser för partiet och Norrköping, men att situationen blivit ohållbar.

Det har varit många turer inom Liberalerna i Norrköping angående Reidar Svedahls framtid. I november tog han en paus från politiken, efter att det framkommit att han skickat meddelanden med sexuella anspelningar till en politiker från Kristdemokraterna.

Även andra faktorer uppges ha påverkat förtroendet för Svedahl, inte minst turbulensen kring det politiska styret i Norrköping. I början av året lämnade Liberalerna först styret Borgerlig samverkan efter att partiet tappat förtroende för kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M), varefter man strax därefter ändrade sig och gick tillbaka.

– Sophia Jarl kan inte bekräfta att hon har förtroende för mig. Det är som ett äktenskap där man måste har förtroende för varandra för att det ska fungera, sa kommunalrådet Reidar Svedahl då till SVT Öst.

Även en konflikt om påstådd jäv kring planerna på en etablering av en fabrik för förnybart flygbränsle på Marviken finns i bakgrunden.

Liberalerna i Norrköping hade i början av januari en förtroendeomröstning, i vilken en majoritet av medlemmarna kom fram till att de saknade förtroende för kommunalrådet.

– Avdelningen i Norrköping hade en medlemsomröstning där 16 röstade att man inte hade förtroende för Reidar Svedahl, nio att man hade förtroende och en nedlagd röst. Dessutom uppmanade styrelsen i Norrköping honom att han skulle lämna samtliga sina uppdrag i kommunen, berättar Kjell Fransson, vice ordförande i L Östergötland, när NU får kontakt med honom.

Liberalerna har vid flera tillfällen uppmanat Svedahl att lämna sina kommunala uppdrag. Reidar Svedahl vägrade dock att följa medlemsmötets och styrelsens beslut.

– Hans beteende skadar partiet, bryter mot våra interna demokratiska processer och försvårar styret av Norrköping, kommenterade Kjell Fransson i ett pressmeddelande redan för två veckor sedan.

– Flera har även haft enskilda samtal med honom om att han borde avgå, bland annat förbundets etikansvarige Mikael Wallin. M och KD har deklarerat att man inte kan samarbeta med Reidar. Då bedömde förbundets AU att det fanns skäl att överväga en uteslutning, säger Kjell Fransson till NU.Kjell Fransson, Liberalerna Östergötland

– Detta prövades vid två tillfällen. En majoritet av ledamöterna ansåg dock att det inte fanns tillräckligt med underlag för att fatta ett beslut om uteslutning vid det första tillfället.

– Detta visar att ledamöterna tog mycket allvarligt på frågan och ville ha ett mer detaljerat underlag för beslut. Här kan man också notera att de ledamöter som har följt ärendet i lokalpressen röstade för en uteslutning, medan de flesta ledamöterna från andra delar av länet inte gjorde det, säger Kjell Fransson.

Med hjälp av riksorganisationen togs det då fram ett mer fullständigt underlag vad som hade skett sedan i november. Utifrån detta underlag beslutade förbundsstyrelsen, med rösterna tio för uteslutning och en emot, i förra veckan att utesluta Reidar Svedahl ur Liberalerna.

Den 5:e februari har Liberalerna Norrköping årsmöte och då ska ny gruppledare, nytt kommunalråd och ny ledamot i samhällsplaneringsnämnden väljas.

– Det pågår förhandlingar med samarbetspartierna M och KD om övriga uppdrag. En ny sammanräkning ska ske om uppdragen i kommunstyrelsen och samhällsplaneringsnämnden. Efter det måste han lämna dess uppdrag, säger Kjell Fransson.

Detta är dock inte helt självklart efter vad NU erfar. Enligt kommunallagen kan en förtroendevalds uppdrag upphöra om personen själv så önskar eller om hen av någon anledning, som till exempel flytt, upphör vara valbar. Uppdraget upphör också om valet till fullmäktige har upphävts och omval har hållits eller om mandatfördelningen mellan partierna ändras (läs mer om vad kommunallagen säger här nedan).

Kan han avsättas som kommunalråd mitt under en period, enligt kommunallagen?
– Därom tvistar juristerna. Men förmodligen inte, tillstår Kjell Fransson.

Om Reidar Svedahl väljer att denna gång följa uppmaningen att avgå, kommer nyvalen att ske i kommunfullmäktige den 26 februari.

På NU:s frågor svarar Norrköpings kommun att Reidar Svedahl är vald till kommunalråd fram till den dag ett nytt kommunfullmäktige valts 2026 och att hans uppdrag som ordförande för Samhällsplanneringsnämnden pågår till den 31 december 2026. Detta är brukligt vid val till sådana uppdrag.

Kommunen förebereder nu ett nytt valärende att ta upp vid sammanträdet den 26 februari, med hänvisning till kommunallagens möjlighet att förrätta nyval om “den politiska majoriteten i nämnden inte längre är densamma som i fullmäktige” (se nedan om kommunallagen).

För partiet har det varit en turbulent period.

– Fokus har blivit annat än politik för Liberalerna Norrköping vilket varit det som påverkat oss mest, säger Alex Nejdemo, Liberalerna Norrköping, till NU.

När det nyligen var första kommunfullmäktige för året i Norrköping deltog Reidar Svedahl som partilös.

– Just nu har vi ett mandat mindre i kommunfullmäktige än tidigare vilket är tråkigt, men förändrar inte majoritetsförhållandet, säger Alex Nejdemo.Alex Nejdemo, Liberalerna Norrköping

Kjell Fransson hoppas att partiet både i Norrköping och i länet nu kan koncentrera sig på arbetet framåt.

– Detta har naturligtvis påverkat partiet negativt framför allt i Norrköping, men även i övriga länet. Vi hade en så kallad Blåklintsdag i Norrköping i lördags, då medlemmar från hela länet fick ny energi av bland andra Anna Maria Corazza Bildt, Rickard Ydrenäs, Anders Johnson och våra egna EU-ambassadörer. Nu hoppas vi att vi kan lägga allt fokus på EU-kampanjen.

Planerar överklaga beslutet

När NU pratar med Reidar Svedahl är han upprörd och tycker att ärendet skötts oproffsigt, odemokratiskt och respektlöst. Han menar att han inte heller har fått chans att yttra sig till sitt försvar.

– Det är ingen tvekan om att jag är extremt besviken på den brist på respekt för individen och för stadgarna som Liberalerna visat i den här processen. Jag har fortfarande inte fått svar på mina frågor eller fått berätta min version. Det är inte värdigt ett parti som står för demokrati.

– För mig är det är det som en blandning mellan Kalle Anka och Putin, säger Reidar Svedahl till NU.

I ett första skede kom man under ett styrelsemöte fram till att Svedahl skulle lämna uppdragen som kommunalråd och gruppledare, men fortsätta som ordförande i samhällsplaneringssnämnden.

– Och att avgå som kommunalråd och gruppledare, det beslutet godtog jag.

Liberalerna Norrköpings representant Alex Nejdemo instämmer att man förde sådana diskussioner med Svedahl och i styrelsen, men sedan kom fram till att det inte var en framkomlig väg. Förslaget drogs tillbaka och istället uppmanades Reidar Svedahl lämna samtliga uppdrag.

Reidar Svedahl menar även att han fick besked om länsförbundets möte om uteslutningsärende för sent, via mejl en helg. Kjell Fransson, vice ordförande i Liberalerna Östergötland, säger att Svedahl fick 20 timmar på sig att svara antingen muntligen eller skriftligen och att han valde att svara skriftligt.

– Att det blev så kort tid berodde på att vi ansåg att det var akut att agera. Vi hade kontakt med riksorganisationen så att det skulle gå korrekt till. Han har möjlighet att överklaga till partistyrelsen inom sex veckor, säger Fransson.

Reidar Svedahl planerar överklaga beslutet om uteslutning och säger att han har jurister som kan assistera honom i processen vidare.

Han har också har fått stöd från flera håll från människor som tycker att han ska stå på sig, berättar han.

– Vissa tycker jag ska starta ett nytt parti. Det är mycket prat om en Norrköpingslista. Vad som händer nu återstår att se, säger Reidar Svedahl.

Så sista ordet är inte sagt, i alla fall inte från din sida?
– Nej, jag måste se vad som händer. Jag har lärt mig med ålderns rätt att försöka se hela bilden innan jag tar ett slutgiltigt besked.

Fia Björklund

Detta säger kommunallagen under ”Uppdragets upphörande” i 4 kap Förtroendevalda

6 §   Fullmäktige ska befria en förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde önskar avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det.

7 §   Om en förtroendevald upphör att vara valbar upphör uppdraget genast. För en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden.

8 §   Uppdragen för de förtroendevalda som har valts av fullmäktige upphör om
   1. valet till fullmäktige har upphävts och omval har hållits,
   2. rättelse har skett genom förnyad sammanräkning och mandatfördelningen mellan partierna har ändrats, eller
   3. extra val till fullmäktige har hållits.

När omvalet, sammanräkningen eller extra valet har avslutats, ska fullmäktige hålla nytt val av förtroendevalda för återstoden av mandattiden.

Uppdragen ska upphöra två månader efter det att omvalet, sammanräkningen eller extra valet har avslutats. Fullmäktige får dock besluta att de förtroendevalda som valts enligt andra stycket ska tillträda vid en tidigare tidpunkt. Uppdragen för de förtroendevalda enligt första stycket upphör då samtidigt.

9 §   Fullmäktige får återkalla uppdraget för en förtroendevald som har valts av fullmäktige, om den förtroendevalde
   1. har vägrats ansvarsfrihet, eller
   2. har dömts för ett brott på vilket fängelse i lägst två år kan följa och domen har fått laga kraft.

10 §   Fullmäktige får återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd eller för samtliga förtroendevalda som anges i 2 § första stycket
   1. när den politiska majoriteten i nämnden inte längre är densamma som i fullmäktige, eller
   2. vid förändringar i nämndorganisationen.

Förtroendeuppdragen upphör att gälla när val av nya ledamöter och ersättare har hållits eller när en ny nämndorganisation träder i kraft.

Tidningen NU kommenterar även frågeställningen om avskiljande av förtroendevalda, med bland annat Svedahls uteslutning som bakgrund, i denna ledare.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen