Svenska imamer välkomnas

Det är nu klart att Sverige kommer att få sin första imamutbildning. Det kommer att ske inom ramen för Kista folkhögskola och den startar i höst.

En svensk imamutbildning har länge efterlysts från olika håll. Redan 2008 tillsatte dåvarande högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg (L) den så kallade imamutredningen. Bakgrunden var den allt växande andelen personer med muslimsk bakgrund i Sverige. Man konstaterade också att många av de imamer som verkar här i landet saknar tillräckliga kunskaper i svenska språket liksom i svensk lagstiftning och samhällsorganisation.

Lars Leijonborg var i det sammanhanget mycket tydlig med att staten inte ska ta ställning i konfessionella frågor, men om det ändå fanns element i universitetens undervisning som skulle kunna erbjudas de blivande imamerna ville han få detta utrett. Han pekade också på att religionen var en ”outnyttjad resurs i integrationen” eftersom för många som flyttar till ett nytt land betyder den religiösa gemenskapen mycket.

Att svenska imamer känner till vad som är tillåtet eller inte här måste ses som en självklarhet. Det kan till exempel gälla om de får frågan om kvinnlig omskärelse eller andra liknande frågor och då bör de ju veta vad som är lagligt och vad som är olagligt. Men tyvärr är det inte alltid så.

Det framkom med stor tydlighet när ”Uppdrag granskning” några år senare med hjälp av en dold kamera och mikrofon undersökte vad imamerna i vissa svenska moskéer gav för råd när det gällde våld mot kvinnor innanför hemmets väggar samt polygami. Det som då framkom var mycket nedslående. Imamernas värderingar var allt annat än acceptabla.

I samband med detta kom det ånyo propåer från muslimskt håll om en svensk imamutbildning.

Erik Amnå, som utredde frågan åt Lars Leijonborg, kom dock fram till att svenska staten inte ska utbilda imamer. Detta därför att det strider mot principen om att staten ska vara neutral i trosfrågor. I stället ansåg Amnå och hans utredning att imamers vidareutbildningsbehov borde tillgodoses inom ramen för det generella utbildningssystemet som exempelvis inom sfi-utbildning och andra utbildningar i språk och samhällskunskap vid olika utbildningscentra.

Nu sju år senare blir dock den första svenska imamutbildningen äntligen verklighet. Det blir en utbildning i islamsk teologi och ledarskap på Kista folkhögskola. Utbildningen kommer att finansieras med folkbildningsanslaget, det statsbidrag som årligen fördelas till landets folkhögskolor.

Det är en klar fördel att vi nu kanske kan få imamer som både är födda och uppvuxna i Sverige och som är väl införstådda med svenska normer och värderingar. Imamer som förstår den kultur och den kontext som de ska arbeta i. Det är extra viktigt i dessa tider av radikalisering. Här har imamerna ett stort ansvar, inte minst när det gäller att föregå som goda förebilder.

Dela med andra
Linn Friman
Linn Friman