Valstuga: Bostäder

Valrörelsen har börjat och med den kommer torgmöten, dörrknackning och valstugor. NU kommer fram till valet att dyka ner i Liberalernas politik inom olika områden – en snabbguide för dig som läsare inför valrörelsen.

Valstugan kommer också att finnas tillgänglig i pdf-format: Valstuga bostäder NU nr 29


Friare marknad istället för subventioner

Under det förra året byggdes 47 000 bostäder, den högsta siffran på 25 år. Trots det räcker de nya bostäderna inte för att råda bot på bristen – för det krävs nu 90 000 nya bostäder per år till 2020.

I fjol konstaterade Boverket i en rapport att Sverige behöver 320 000 nya bostäder till 2020 för att möta behovet. Med de bostäder som byggdes under 2017 krävs således nästan 90 000 nya bostäder per år under 2018, 2019 och 2020.

Särskilt drabbade av bostadsbristen är unga, nyanlända, äldre som vill flytta till mer tillgängliga boenden och personer med funktionsnedsättningar som behöver anpassade bostäder. I synnerhet i storstäderna – Stockholm, Göteborg och Malmö – är bostadsbristen stor. Kötiderna för en hyresrätt i Stockholm är ungefär 10 år. Boverket varnar för att bostadsbristen försvårar familjebildning för unga och påverkar arbetsmarknaden i och med att bostadsbristen ofta är som störst på orter där det finns flest jobb.

Bostadspolitisk
talesperson:
Robert Hannah
är riksdagsledamot från Göteborg.

Liberalernas svar är att underlätta bostadsbyggandet genom att lätta på de regler som idag begränsar bostadsbyggandet. Bland annat vill partiet förenkla byggnormer och förkorta processen för överklagan.

Liberalerna vill även att rörligheten på bostadsmarknaden ska öka. Det ska ske genom ekonomiska styrmedel, så som sänkt flyttskatt (reavinstbeskattning), sänkta amorteringskrav och friare hyressättning. Samtidigt vidhåller partiet att bostadspolitiken ska ta hänsyn till kulturvärden, miljön och tillgång till grönområden.

Sammantaget bygger partiets bostadspolitik på att bostadsbyggandet ska främjas genom att underlätta för ökat byggande snarare än subventioner och att rörligheten samt hushållens skuldsättning ska regleras genom ekonomiska incitament istället för hårda krav som exempelvis det amorteringskrav som regeringen införde.

Några snabba rader om Liberalernas bostadspolitik:

• Sverige behöver fler bostäder – därför vill Liberalerna att det ska bli lättare att bygga genom att förenkla byggnormer och minska tiden som överklaganden tar.

• Subventioner snedvrider marknaden och gynnar byggbolagen istället för medborgarna. Liberalerna vill istället höja bostadsbidraget för familjer och bostadstillägget för pensionärer.

• Det måste bli lättare att byta bostad – därför vill Liberalerna sänka flyttskatten. Räntan ska tas bort på reavinstbeskattningen och man ska kunna få uppskov på hela beloppet.

Daniel Lucas


De viktigaste punkterna:

Öka bostadsbyggandet genom att stärka konkurrensen och göra det lättare att bygga bostäder.  Liberalerna vill bland annat att olika hushållstyper bara ska behöva prövas mot byggnormer en gång för att sedan kunna bli förhandsgodkända. En låg avgift för att överklaga kan förhindra onödiga överklaganden utan att omöjliggöra för personer med begränsade resurser att överklaga när det finns goda skäl.

Bostadsbidrag istället för subventioner. Subventioner som investeringsstödet snedvrider konkurrensen och förhindrar en effektiv och fri marknad. Liberalerna vill istället höja bostadsbidraget och bostadstillägget för de familjer och pensionärer som behöver det.

Friare hyressättning för fler hyresrätter. Nybyggnation ska ha fri hyressättning, menar Liberalerna, som även vill reformera bruksvärdessystemet för det existerande beståndet. Friare hyressättning får marknaden att fungera bättre och gör det mer lönsamt att bygga hyresrätter.

Ökad rörlighet genom ekonomisk incitament.  Liberalerna vill sänka den så kallade flyttskatten (reavinstbeskattning) och göra det möjligt att få uppskov på hela skatten utan ränta, så att det blir lättare att flytta. Amorteringskravet som regeringen införde ska avskaffas då det gör det svårare för unga och nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden.

Avtraffade ränteavdrag ska förhindra överhettning.  För att förhindra en överhettad bostadsmarknad och riskerna som hushållens överskuldsättning för med sig vill Liberalerna trappa ner ränteavdragen från dagens 30 procent till 20 procent och sänka taket från 100 000 till 75 000.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen