Förhandlingspass 12: Skola, kultur och civilsamhälle

Utbildningspolitiken och kulturen fick samsas om ett landsmötes verkliga “prime time”, lördag kring lunch. Det är förstås en bekräftelse av att det är Liberalernas politiska skyltfönster och antalet motioner som lämnats in inom området var stort.

Däremot är de frågor som är stora i samhällsdebatten inte nödvändigtvis interna stridsfrågor. Ibland är de det, men ofta står debatten på en annan ståndpunkt för det parti som “äger” frågorna.

Liberalerna har de senaste åren tagit flera steg när det gäller friskolornas villkor, som då första borgerliga parti – som gäller många av de frågor som nu kommer att utredas, bland annat tack vare att Liberalerna drivit fram dem.

Bland motionerna fanns flera förslag som ville ha ganska långtgående begränsningar av friskolornas möjligheter att göra vinst – exempelvis i motion B1, som föreslog att “friskolor endast göra vinstuttag när alla elever har uppnått betyget godkänt i alla ämnen och lägst B i kärnämnena (matematik, svenska och engelska).”

Motion B4 ville i praktiken avskaffa etableringsfriheten, genom att låta Skolinspektionen väga in kommunens konsekvensbeskrivning i beslutet i mycket högre utsträckning. Petter Norrthon från Täby, som är både lärare och ordförande för kommunens barn- och grundskolenämnd, hade motionerat om att överföra finansieringsansvaret för friskolorna till staten, i motion B7.

Detta är en fråga som sedan dess tagit flera stora steg framåt, där skolminister Lotta Edholm nyligen aviserade att en utredning om statlig skolpeng skulle tillsättas.

Att fasa ut kötid som urvalsgrund för friskolor är en fråga som återkom även under detta landsmöte. Kötiden är en av de frågor som är allra mest aktuella och flera inriktningar gjorde sig hörda i debatten.

Utskottet hade där, förutom att följa partistyrelsens linje om motionerna, också lagt till ett eget förtydligande uttalande:

att föreslå att landsmötet uttalar att ”Genom ett gemensamt skolval ett år före skolstart ges vårdnadshavare och skolor tillräckligt lång planeringshorisont.”

(Utskottets tilläggsyrkande angående kötid i friskolor)

Mot detta ställdes motion B8 av Hannes Snabb med flera som helt ville avskaffa kö som urvalsgrund. Efter en snabb försöksvotering vann utskottets linje, både vad gällde förtydligandet och att anse motionerna B2 till och med B8 inom detta block besvarade.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen