Gör om och gör rätt

I förra veckan kom en utredning och en lagrådsremiss som vid en första anblick inte ser ut att ha så mycket med varandra att göra, men vid närmare genomläsning hittar man många och viktiga beröringspunkter. Lagrådsremissen handlar om begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige medan utredningsförslaget vill göra barnkonventionen till svensk lag.

Innehållet i lagrådsremissen strider i allt väsentligt mot det som föreslås av Barnrättsutredningen när det gäller barnkonventionen, det råder det ingen tvekan om.

Kritiken mot lagrådsremissen ”Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige” är massiv. På SvD Debatt pekade doktoranden i offentlig rätt Louise Dane med flera på regeringens dubbla budskap och menar att förslaget till ny tillfällig utlänningslag ”helt saknar barnperspektiv”. Och Akademikerförbundet SSR skriver i sitt remissvar att lagförslaget kommer att leda till att ”barn kommer att tvingas leva åtskilda från sina föräldrar under lång tid vilket strider mot principen om barnets bästa.” Bara för att nämna ett par av många liknande exempel.

Den allra starkaste kritiken mot det nya lagförslaget kommer dock från Barnombudsmannen Fredrik Malmberg. Med ett par dagars mellanrum kommenterar han de bägge förslagen på sin blogg. Den 11 mars jublar BO över att barnkonventionen nu äntligen ska inkorporeras i svensk och konstaterar att den dag då detta blir verklighet är det dags att verkligen fira.

Men ett par dagar tidigare, närmare bestämt den 8 mars, var tongångarna inte lika positiva. Tvärtom. Han konstaterar att regeringens lagrådsremiss helt saknar en analys av vilka konsekvenser åtgärderna får för barn. Det finns inte heller en analys av om förslagen är förenliga med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

”Hade analyser genomförts så hade slutsatsen enbart kunnat bli att lagrådsremissens förslag på flera punkter inte är förenliga med barnkonventionen”, skriver Fredrik Malmberg vidare.

Det är ord och inga visor. Samma regering som ena dagen vill stoppa barn som har flytt från krig från att återförenas med sina föräldrar stoltserar alltså bara ett par dagar senare med att man nu vill göra barnkonventionen, som slår fast att även barn har mänskliga rättigheter, till lag. Det skorrar riktigt illa.

Barnkonventionen röstades igenom i FN:s generalförsamling 1989. Sverige ratificerade konventionen året därpå som ett av de första länderna. Därmed förband man sig folkrättsligt att förverkliga den och att efterleva vad som där stadgas. Skyldigheten i sig förändras inte genom att man göra barnkonventionen till lag, tvärtom ökar nu trycket på alla politiker att se till att konventionen verkligen efterlevs.

Inte ens regeringen kan välja vilka barn som ska omfattas av barnkonventionen, den gäller alla barn. Det går heller inte att välja vilka rättigheter som ska gälla, det är hela paketet eller inte alls.

Så bästa regering Löfven, gör om och gör rätt.

Dela med andra
Linn Friman
Linn Friman