Inte en dag för tidigt

När regeringens vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet kom för två år sedan var den bland annat tänkt som ett medel för att överbrygga den förtroendeklyfta mellan romer och det övriga samhället som har funnits sedan länge. Men bara ett halvår tidigare, under bokens framtagande, avslöjade Niklas Orrenius i Dagens Nyheter att Skånepolisen hade ett register som innehöll namn på närmare 5 000 romer eller personer med koppling till romer. Ungefär 1 000 av dessa var barn och där fanns även namn på personer som inte längre var i livet.

Så även om staten på ett sätt försökte göra upp med sitt förflutna och ta avstånd från historiska övergrepp, så väntade nya runt hörnet.

Under hela 1900-talet skedde en systematisk kartläggning och registrering av romer. Så sent som 1997 uppdaterades fortfarande Stockholms zigenarsektions register. I vitboken kan man även läsa om fruktansvärda övergrepp som tvångssteriliseringar, en stängd arbetsmarknad, skolor som nekade romska barn utbildning och inreseförbud till Sverige. Det är en mycket mörk historia som skildras och som baseras på en enda sak, nämligen personernas etniska ursprung.

Mot den bakgrunden sett var det som skedde hösten 2013, när det nya registret uppdagades några månader innan vitbokens publicering, mycket skrämmande. Fortfarande, alltså en bit in på 2000-talet, registrerades svenska medborgare enbart utifrån etnicitet. Inte för att de hade begått brott och var kriminella utan därför att de hade ett romskt namn, var född av romska föräldrar eller hade gift sig med en rom.

Trots det hävdade Skånepolisens chefsjurist envist att kartläggningen enbart handlade om att bekämpa kriminella nätverk, och inte om etnicitet. Skånepolisens egen granskning, som kom kort därefter, slog också fast att det hade varit riktigt att upprätta registret.

Men detta motsades ganska så omgående från flera håll. Bland annat så konstaterade Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden(SIN) att registret var olagligt och att integritetsskyddet hade satts ur spel samt att det inte hade funnits anledning att registrera alla personer som finns i registret. Även JO konstaterade att den tidigare polisledningen i Skåne bar ansvaret för polisens olagliga register över romer och att registret hade fått karaktären av ett register över etnisk tillhörighet.

Och i förra veckan fick äntligen elva personer, som alla har funnits med i registret på ett eller annat sätt, äntligen upprättelse. I ett mål i Stockholms tingsrätt, som har drivits av människorättsorganisationen Civil Right Defenders, konstaterades att staten har gjort sig skyldig till etnisk diskriminering av romer då dessa personer har registrerats enbart på grund av sin etnicitet.  Domstolen vägde också in att mot den historiska bakgrunden får etnisk registrering av just romer anses vara ägnat att väcka starka känslor av obehag, rädsla och förnedring hos de drabbade. De elva tilldömdes därför alla ett skadestånd på vardera 30 000 kronor.

Denna gång hade romerna äntligen rätten på sin sida. Det var inte en dag för tidigt.

Dela med andra
Linn Friman
Linn Friman