Maria Lundqvist-Brömster: En socialtjänst för barnens bästa

Barn och ungas mående, deras utsatthet för våld och kränkningar har fått stor uppmärksamhet den senaste tiden. ”Lilla Hjärtats” tragiska öde har skakat om oss alla. Jag känner mig mycket tacksam och stolt över att Liberalerna varit så tydliga kring att stärka barnets rätt. 

Jag gick, efter tolv år som heltidspolitiker, tillbaka till jobbet inom socialtjänsten. Jag kom tillbaka till en socialtjänst med många nyutexaminerade barnhandläggare. En socialtjänst där många lämnade jobbet för att man inte orkade, eller för att man inte tyckte att jobbet var som man trott att det skulle vara. Lönen var ett annat skäl till att man lämnade. Jag upplevde ganska snart att mötet och samtalet med barn och vårdnadshavare, det främjande och förebyggande arbetet, inte längre hade så hög prioritet. Arbetet handlade till största delen om myndighetsutövning. 

Jag vill ha en socialtjänst som samarbetar med familjer, barn­omsorg, skola, ideella föreningar, hälso­central, m fl. Socialtjänsten ska synas ute i samhället och bjuda in sig till föräldra­möten, och olika nätverk. Allt för att avdramatisera socialtjänstens roll och istället uppfatta social­tjänsten som en resurs, med kompetens där man kan få stöd och rådgivning. 

För ett år sedan började jag arbeta med ett samarbetsprojekt i Nordmaling mellan barnomsorg/skola och socialtjänst. Bakgrunden till projektet var att andelen orosanmälningar till socialtjänsten hade ökat, fler ärenden hade remitterats till BuP, barn med problematisk skolfrånvaro hade ökat, antalet familje­hemsplaceringar hade ökat och ­inventering inom förskolan visade på att antalet barn med särskilda behov hade ökat. Fler barnärenden hade aktualiserats inom elevhälsan.

Det vi vill med projektet är att våra barn och unga ska växa upp till trygga individer. Insatser ska sättas in tidigt till barn och deras vårdnadshavare för att främja en god psykosocial hälsa och utveckling.

Under detta år har det tydligt framkommit att det finns ett intresse av att stärka samarbetet mellan barnomsorg/skola och socialtjänst. Båda sektorerna vill öka respekten för och kunskap om varandras olika roller. Medarbetare uttrycker att det är efterlängtat med ett fördjupat samarbete och politiken understryker vikten av långsiktighet. 

Vi har startat upp två HLT-team (Hälsa, Lärande, Trygghet), ett för förskolan och ett för grund­skolan. Teamen arbetar tvärprofessionellt med representanter från socialtjänst, barnomsorg/skola och hälsocentral. Ärenden till HLT aktualiseras i ett mycket tidigt skede, innan orosanmälan har gått till socialtjänsten och samtycke har inhämtats från vårdnadshavare. 

Detta arbetssätt bidrar till att utveckla öppenvårdsinsatser och på sikt minska antalet oros­anmälningar och familjehemsplaceringar.

Vi kan redan nu efter ett år se resultat i form av något färre orosanmälningar, ett utökat samarbete mellan socialtjänst och barnomsorg/skola. 

Vi är på gång med ett utvecklat samarbete för barnens bästa!

Maria Lundqvist-Brömster, Liberalerna Nordmaling. Tidigare riksdagsledamot (FP)för Västerbottens valkrets.

Dela med andra
redaktionen
redaktionen