Partistyrelsen sätter ned foten

Liberalernas partistyrelse fattade under fredagen ett viktigt beslut om partiets vägval. Ett strategidokument med rubriken Ny start för Sverige kommer att läggas fram för ett kommande partiråd som ska ge besked till väljarna.

”Partistyrelsens uppfattning är att förutsättningarna att parlamentariskt genomdriva liberal politik är bäst om Sverige efter nästa val får en ny och borgerlig regering. Där är låsningarna färre och förutsättningarna bättre att forma en politik för en ny start för Sverige.”

Detta är en del av ett nytt strategibeslut som Liberalernas partistyrelse nyss antagit. Beslutet fick stöd av 13 röster, medan två reservationer samlade totalt 10 personer. (Texten till reservation 1 finns här. Reservation 2 finns här.)

Beslutet handlar om partiets vägval inför nästa val – och sannolikt om vad som kan komma att ske därefter, givet att ingen ännu vet valutgången förstås.

Men partistyrelsen slår fast att ett liberalt parti har en tydlig uppgift, såväl i ”lägen då liberalismens parlamentariska förutsättningar varit lätta och i lägen då de varit svåra”.

Vidare säger partistyrelsen att L:s mål inte är att avbryta samarbetet inom januariavtalet, men att avveckla det ”under ordnade former”, innan valet. Och att vara tydlig med att L går till val för att i första hand bilda en regering tillsammans med övriga borgerliga partier.

”Inför 2022 vill vi i Liberalerna därför vara med och forma ett borgerligt samarbete med i första hand de fyra borgerliga partierna och i andra hand så många borgerliga partier som möjligt.”

Partistyrelsen talar också om ”ett gemensamt erbjudande om en ny start för Sverige med de av dessa tre partier som vill göra detta tillsammans med oss” i dokumentet.

NU har talat med Nyamko Sabuni om detta beslut.

Det beslut som togs idag på partistyrelsemötet varför är det viktigt för L och varför måste det komma just nu?

– För att de samhällsutmaningar som Sverige står inför med bristande integration, kunskapstapp i skolan och klimatomställningen behöver liberala svar och dessa genomförs bäst genom att samla borgerliga partier för en ny start för Sverige. Jag lovade väljarna och medlemmarna att i god tid före nästa val ge besked hur Liberalerna ser på samhällsutmaningarna, hur vi vill lösa dem och med vilka partier vi vill göra det.

L har tappat väljare under flera år och man fokuserar på interna strider. Hur ser du på det politiska läget för L just nu?

– Liberalerna har tappat i opinionen under lång tid. Vi har ägnat oss åt för mycket åt att argumentera mot varandra, istället för mot samhällsproblemen. Vi har haft ett tufft läge, men jag ser en möjlighet framåt. Vi har nu landat i ett beslut att gå till val på liberala reformer för skolan, utsatta områden och för klimatet och att dessa bäst genomförs i en ny och borgerlig regering. Mycket hårt och tufft jobb återstår, men jag vet att många i partiet nu är laddade att återta politiskt förtroende.

Vilka väljare tror du kommer se L som ett alternativ efter dagens beslut?  Finns det en risk att L nu tappar de väljare de redan har?

– Jag tror det finns många liberala och allmänborgerliga väljare som vill ha ett parti som både går till val på borgerlig politik där man samtidigt står upp för liberala värderingar. Många väljare vill ha konstruktiva svar på integrationsutmaningarna och som ser att dessa bäst kan genomföras i en ny och en borgerlig regering. Vi gynnas av att vara i ett samarbete där vi gör varandra bättre, och inte sämre.

I den interna debatten har alternativet att gå till val som en oberoende liberal kraft och att Ls svar på vem partiet stödjer som statsminister först bör ges efter valet lyfts fram. Varför är inte det ett alternativ?

– Likt vår valanalys efter förra valet så tror jag att vi måste ge ett tydligt besked i regeringsfrågan i god före nästa val. Att möta väljarna i valrörelsen och inte kunna besvara frågan om vi vill byta ut Stefan Löfven eller inte, det tror jag inte på. Nu har vi ett tydligt besked där vi går till val på vår egen politik och på en ny och borgerlig regering.

– Sannolikt kommer ingen regering efter nästa val kunna tillträda utan att förhålla sig till antingen Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna. Ett parti som söker inflytande och regeringsmakt för att värna och vidareutveckla vårt liberala samhälle kan inte gå till val på att rösta nej till varje sannolik regering. För att en borgerlig regering ska kunna tillträda och styra landet kommer det att vara nödvändigt att samtala och söka samsyn i sakfrågor med riksdagens alla partier.

Vad är det som gör det samarbete ni nu förordar till ett bättre samarbete för L än nuvarande samarbete?

– För att den nuvarande regeringen inte klarar av att lösa de växande samhällsproblem vi står inför med en stor integrationsskuld, klimatkris och för låga kunskaper i skolan. Förutsättningarna för att driva igenom liberala reformer för integrationen, skolan och klimatet görs bäst i en ny och borgerlig regering. Jag tror också att vår politik bättre genomförs i en konstellation där partier vill samarbeta med varandra, och inte tvärtom.

Många i partiet har lyft farhågor att M och KD blivit mer konservativa och att ett samarbete med partierna som de ser ut idag därför inte är detsamma som under alliansregeringen. Hur ser du på den invändningen?

– Liberalerna är ett parti som inte har egen majoritet och måste därför i samverkan med andra partier finna politiska samarbeten. För att vända utvecklingen i våra utsatta områden, öka kunskaperna i svenska skolan och en effektiv klimatpolitisk så är förutsättningarna bäst i samverkan med borgerliga partier och en ny regering. Jag var med i Alliansregeringen och jag kan erkänna att samarbetet även då var tufft, men lärdomen är att de åsiktsmotsättningar som finns går att överbrygga.

Hur kommer Ls ställningstagande idag påverka förutsättningarna för ett samarbete? Kan det komma att flytta spelplanen?

– Vi ger nu ett besked om hur vi vill att Sverige ska styras nästa mandatperiod med ett erbjudande till borgerliga partier att finna varandra. Men vi tar beslut om vad som är bäst för Sverige och för att lösa de samhällsutmaningar Sverige står inför. Hur andra partier förhåller sig till våra besked om hur Sverige utmaningar mötas är upp till dem.

Om C inte väljer Ls väg är ett samarbete med M och KD fortfarande aktuellt?

– Jag både hoppas och vill att Centerpartiet ska ingå i en ny borgerlig regering. Vi vill möta väljarna med gemensamt erbjudande om en ny start för Sverige med de borgerliga och liberala partier som vill möta väljarna tillsammans med oss.

Vad händer om M och KD närmar sig SD, går med på frågor som strider mot Ls värderingar. Hur ska L då agera i samarbetet?

– En ny borgerlig regering måste vara fast förankrad i liberala värderingar. Om inte så är ett samarbete inte aktuellt.

Många menar att JA inneburit stora liberala framgångar, hur ser du på det? Hur bedömer du det i jämförelse med utsikterna inför nästa mandatperiod? 

– Vi har fått igenom många liberala reformer i avtalet. Slopandet av värnskatten stimulerar till arbete och studier, försvaret förstärks kraftigt, arbetsrätten moderniseras för att ge nya jobb, språkkrav för medborgarskap blir äntligen verklighet och nyetablering av religiösa skolor stoppas. Men trots liberala sakpolitiska segrar är det tydligt att regeringen inte klarar av att hantera de samhällsproblem vi står inför med en stor integrationsskuld, klimatkris och för låga kunskaper i skolan. För att möta dessa behöver Sverige en ny och borgerlig regering med en liberal reformagenda.

När det gäller SD har du sagt att L ska/ kan komma överens med SD i frågor där partierna tycker lika och gå i stark konfrontation i de frågor där värderingarna krockar. Skulle du kunna utveckla vad du menar? Vilket inflytande ser du att SD kan få?

Kan du ge exempel på frågor där det går och inte går att samarbeta?

– Liberalerna kommer inte avstå liberala sakpolitiska segrar enbart för att det kräver samtal med Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet. Den som lägger sin röst på Liberalerna ska otvetydigt veta att vi kommer förvalta den för största möjliga liberala genomslag på samhällsutvecklingen. Det kräver att vi har självförtroende nog att förhandla med varje parti, men också att resa oss från varje förhandlingsbord om vi inte lyckas föra Sverige i en frihetlig riktning. Jag kom till Sverige som flykting och kom in i politiken genom att jag engagerade mig mot rasism. Jag är trygg i mina värderingar och de går inte att kompromissa bort.

– Vi kan enas kring att förstatliga skolan, en återstart för svensk energipolitik och förstatliga LSS. Men Liberalerna kommer att alltid att hålla fronten mot idéer som strider mot den liberala värdegrunden. Vi kommer alltid att försvara demokratiska värden och bekämpa varje tendens till rasism, ojämställdhet, inskränkthet och intolerans. Vi ska värna domstolarnas, kulturens, public service och civilsamhällets oberoende och stå upp för att Sverige ska ta sin del av ansvaret för människor på flykt.

Varför lämnar inte L JA?

– Man ska kunna lita på Liberalerna. Liberalerna kommer vara kvar i Januariavtalet så länge som andra partier håller avtalet. Januariavtalet innehåller mycket bra politik, men sammantaget så klarar nuvarande regeringen inte att lösa de samhällsproblem vi har och därför behöver Sverige efter nästa val ha en ny och borgerlig regering.

Du har tidigare sagt att L kommer lämna JA om inte regeringen drar tillbaka sitt förslag om en utvidgad humanitär ventil. Innebär beslutet idag att L inte lämnar?

– Liberalerna vill ha en långsiktig och rättssäker invandringspolitik, och det finns en stor enighet hur den ska formeras. Det är där vi måste landa, även om Miljöpartiet vill något annat. Vi kommer hålla vår del av avtalet, men vi kommer inte vara ett stödhjul åt Stefan Löfven. Men jag utgår från att regeringen tar sitt förnuft till fånga och återkommer med ett förslag som följer det vi kom överens om i den parlamentariska migrationskommittén.

Ylva Tamm, Fia Björklund och Ulf Schyldt

Beslutet kommer diskuteras mer i kommande nummer av tidningen NU

(Artikeln har uppdaterats)

Dela med andra
redaktionen
redaktionen