Pensionsgruppen bakom utredningar

Den så kallade pensionsgruppen, som numera består av alla åtta riksdagspartier, har ställt sig bakom två utredningsuppdrag med målsättningen ”långsiktigt höjda och trygga pensioner”. Regeringen ska nu verkställa dessa utredningar.

Pensionsgruppen är en parlamentarisk arbetsgrupp som ska vårda pensionssystemet. Den bestod ursprungligen av de partier som stod bakom reformen. När Miljöpartiet satt i regeringen restes frågan om hur det skulle hanteras, vilket så småningom ledde fram till beslutet att samtliga riksdagspartier släppts in i arbetsgruppen.

2017 fattades därför ett principellt beslut om arbetets inriktning, mot höjda och tryggade pensioner. Mycket har hänt sedan pensionsreformen genomfördes och behovet av att genomföra reformer har därför ökat. I och med att samtliga riksdagspartiet deltar i arbetet finns förutsättningar för långsiktigt hållbara uppgörelser.

De två frågorna som pensionsgruppen nu är överens om att utreda är dels avgiftsnivån i det allmänna inkomstgrundade pensionssystemet och dels hur överskott i pensionssystemet ska hanteras.

Att höja avgiftsnivån i pensionssystemet är en förutsättning för att, på sikt, kunna höja pensionsnivån. Pensionsreformen inrymde krav på att systemet ska vara robust, vilket gör att utbetalningarna inte kan höjas om inte också inflödet ökar.

Det har i praktiken inneburit att pensionsnivåerna har hållits nere även när lönenivåerna stigit över tiden, eftersom medellivslängden samtidigt ökat.

Det är också det som gör att frågan om hur tillfälliga överskott i pensionssystemet ska hanteras ska utredas. Dessa måste användas på ett sätt som bevarar pensionssystemet långsiktigt hållbart.

– Med dagens besked hedrar vi överenskommelsen från 2017 vad gäller att genomföra en analys av avgiftsnivån i pensionssystemet samtidigt som vi också kommit överens om att ta fram förslag på hur överskottet i pensionssystemet kan hanteras, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M).

– Dessa båda överenskommelserna visar att samtliga åtta riksdagspartier är villiga och beredda att ta ansvar för ett långsiktigt och hållbart pensionssystem.

Det här är andra gången Pensionsgruppen ställer sig bakom en viktig fråga för pensionssystemets utveckling sedan en överenskommelse gjordes om att gruppen skulle utvidgas till att omfatta samtliga åtta riksdagspartier, skriver regeringen. Sedan tidigare ställer sig alla partier bakom förslaget om mer flexibla regler för utbetalning av tjänstepensioner.

Inom kort kommer regeringen att presentera utredningsdirektiven för den utredning som ska se över avgiftsnivån. Frågan om hur överskott inom pensionssystemet ska hanteras, kommer att utredas inom socialdepartementet.

Ulf Schyldt

Dela med andra
redaktionen
redaktionen