Pourmokhtari inför KU i fyra ärenden

Under måndagen ställdes klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtaris (L) inför ett drygt tre timmar långt KU-förhör i fyra olika ärenden. Två av dem handlade om misstolkningar av pressmeddelanden och dokument som regeringen presenterat, ett annat om gallring av sms och det sista om Strålsäkerhetsmyndighetens förflyttning av den tidigare generaldirektören Nina Cromnier.

Det första granskningsärendet med avsändare Linus Lakso (Mp) och har sin upprinnelse i en pressträff på Regeringskansliet i augusti förra året där Romina Pourmokhtari sa att minst tio nya konventionella kärnreaktorer kommer att krävas för att möta vårt framtida elbehov. Detta publicerades också på regeringens hemsida för att sedan tas bort. 

I sin inledning berättar Romina Pourmokhtari att fokus för pressträffen var en slutrapport med sikte på att utreda regelverk för ett befintligt och framtida behov av kärnkraft. För att där och då illustrera så ställde hon elbehovet i relation till hur stor produktion av kärnkraft detta skulle kunna motsvara. Exemplet hamnade i en olyckligt formulerad rubrik på regeringens hemsida och togs sedan togs bort.

Det andra anmälan kommer från Elin Söderberg (MP) angående en tolkning av en skrivelse i regeringens budgetproposition för 2024 där det anges att beslut som den tidigare regeringen tagit beräknas orsaka en beräknad ökning av koldioxiddekvivalenter fram till år 2030. Elin Söderberg menar i sin anmälan att utredningen kan tolkas som att regeringen påstår att den totala utsläppsökningen 2030 skulle bli totalt 5,9-9,8 koldioxiddekvivalenter, vilket skulle vara för lågt räknat.

– Meningen som förs fram i anmälan skulle om den läses utan hänvisning till utredningen i övrigt kunna tolkas som att den avser den totala utsläppsökningen fram till 2030. Men om det läses tillsammans med alla diagram är det tydligt att det avser tiden fram till 2030 och jag anser att redovisningen ger en saklig och korrekt bild, säger Romina Pourmokhtari i förhöret.

Under det tredje förhöret vill Kajsa Fredholm att Romina Pourmokhtari ska granskas på grund av medvetna gallringar i sin sms-historik. Upprinnelsen till ärendet är en intervju där Romina Pourmokhtari säger att hon ofta har sms-kontakt med verkställande direktörer för storföretag. När tidningen Aktuell Hållbarhet begärt ut hennes sms visade det sig att en del gallrats bort, vilket är tillåtet enligt gällande föreskrifter. 

– Dessa meddelanden har varit korta och av ringa betydelse och saknat sakuppgift till ärendet och jag har därför följt Regeringskansliets föreskrifter vid gallring av sms, säger Romina Pourmokhtari under förhöret.

I det sista ärendet vill Heléne Björklund (S) att det utreds om Klimat- och miljöministern och regeringen agerat korrekt när Strålsäkerhetsmyndighetens generaldirektör Nina Cromnier byttes ut i maj 2023. Bytet skedde innan förordnandet gått ut, vilket frågeställaren menar är ovanligt.

Romina Pourmokhtari säger i sin inledning att man såg en bekymmersam utveckling. Erfarna medarbetare med för myndigheten kritisk kompetens, lämnade myndigheten till följd av de risker som de såg i myndighetens arbete. Oron för att myndigheten därmed inte skulle klara att genomföra tillståndsprövningar på ett säkert och effektivt sätt förstärktes av den kritik som framfördes i granskningsrapporten från det internationella organet för atomenergi, IAEA. Det fanns också inom Regeringskansliet en stor oro för att myndighetsledningen inte tog oron och kritiken på allvar. Efter flera samtal med Nina Cromnier beslutade man i samförstånd att hon skulle flyttas till Regeringskansliet.

– Vid samtal den 15 maj mellan min statssekreterare och Nina Cromnier informerades hon om att regeringen mot den angivna bakgrunden inte längre hade förtroende för hennes sätt att leda myndigheten. Nina Cromnier godtog då att förflyttas till Regeringskansliet, berättade Romina Pourmokhtari under utfrågningen.

I ett yttrande som Nina Cromnier lämnat till konstitutionsutskottet skriver hon att hon inte godtagit att flyttas till Regeringskansliet och att hon inte heller instämmer i allvaret i kritiken från IAEA.

Christina Glassel

Dela med andra
redaktionen
redaktionen