Sluta upp att fly från problemen

Liberalerna fortsätter envist att hävda att staten, som har ett stort ansvar för styrningen av skolan, men som misslyckas i den rollen, bör få ansvar för även dagliga driften av våra skolor. 

Partiet uttrycker också uppfattningen att regeringen måste förtydliga uppdraget till Skolverket att förbättra uppföljningen och kontrollen av hur statsbidragen används, apropå att det finns tecken, som tyder på att statsbidrag för läxhjälp ges till oseriösa aktörer. 

Myndigheten måste få bättre förutsättningar att bygga upp en sådan funktion, anser man. Det är alltså frånvaron av en viss funktion, som kan förklara bristen på effektiv styrning? 

Genom att ge intryck av att brister grundas i förhållanden man inte råder över flyr man från det egna ansvaret. Omorganisera eller inrätta ett nytt organ, i stället för att angripa det verkliga problemet. Målen, planerna och lagstiftningen finns, men staten klarar inte att följa upp dessa och man klarar inte att utkräva ansvar vid avvikelser. Skollagen är emellertid inte en önskelista, utan något, som måste efterlevas. 

Skolan är i dag ojämlik. Inget nytt konstaterande. Staten har ett övergripande ansvar för att avhjälpa bristen på jämlikhet , främst genom Skollagen. I stället för att göra klart hur staten ska kunna fullgöra sin styrande uppgift föreslår Liberalerna att även de dagliga driftfrågorna ska överföras till staten, som en väg för att skapa jämlikhet mellan landets skolor. 

Problemet har blivit ännu tydligare med allt fler vinstdrivande företags inträde på skolmarknaden i det att kommunerna har små möjligheter att hindra en extern utförare att etablera sig, även om man så vill. En inskränkning av det kommunala självstyret genom att staten ger rätt för privata aktörer att starta skola (friskola) skapar oklarhet mellan staten å ena sidan och kommunerna. Huruvida en viss skola, i regi av annan än kommunerna, ska få etableras borde vara en fråga för kommunerna att själva avgöra. 

Politiker! Sluta upp att fly från det verkliga problemet. Sluta upp att dölja egna tillkortakommanden med tal om organisationsförändringar. Börja tala om hur ni ska ta ert ansvar för styrningen.

Politikerrollen befinner sig i en kris. Den långsiktiga lösningen ligger i en obligatorisk politikerutbildning. För att få inneha ett politiskt uppdrag ska krävas genomgången sådan utbildning.

Harald Nordlund

Tidigare kommunalråd och riksdagsledamot (FP), Uppsala

Dela med andra
redaktionen
redaktionen