Vårdval Stockholm är hotat enligt Liberalerna

Region Stockholm har bytt styre och för första gången på 16 år är det ett vänsterstyre som tagit vid. Socialdemokraterna styr tillsammans med Miljöpartiet och Centerpartiet, de sistnämnda har alltså bytt sida efter valet 2022. Före valet fanns det en oro hos majoriteten att ett nytt styre skulle nedmontera vårdval Stockholm. En oro som nu får anses varit befogad.

Jesper Svensson är landstingspolitiker för Liberalerna i Stockholm och han har uppmärksammat problemen kring ätstörningsvården och att den nu står inför stora förändringar, något NU nyligen skrev en ledare om. Svensson menar att majoriteten av ideologiska skäl har sagt upp viktiga avtal med privata vårdgivare.

Jesper Svensson (L)

Förra året fattades ett beslut i Region Stockholm att fler inom ätstörningsvården ska få hjälp i den så kallade första linjens psykiatri, det vill säga redan på vårdcentralerna. Detta är i linje med Liberalernas politik. Det beslutades också att den specialiserade ätstörningsvården enbart ska bedrivas av regionens egen aktör, Stockholm Centrum för Ätstörningar (SCÄ). Det är däremot inte i linje med Liberalernas politik.

– Det är bekymmersamt, det som sker nu inom ätstörningsvården, där det idag finns en ganska stor aktör som har bedrivit ätstörningsvård i 30 års tid, Mandometerkliniken, som nu måste stänga ner, säger Jesper Svensson.

– Det finns en socialiseringstanke här, det blir mindre vård som utförs av privata utförare och mer vård som utförs av regionens verksamheter. Och vi vet ju att oftast så är ju tillgängligheten bättre i de privatdrivna verksamheterna.

– Jag oroar mig för att verksamheter med bra tillgänglighet stängs ner och ersätts med verksamheter med sämre tillgänglighet. Vad kommer det att leda till för patienternas möjlighet att få vård? I praktiken kommer det att leda till att man tar bort vissa vårdval, säger Jesper Svensson.

Likande saker händer inom vårdval i gynekologi, där exempelvis abortvård inte ska bedrivas av lika många vårdgivare som tidigare. Det finns en oro bland de liberala regionpolitikerna om vad det kommer att innebära, både ut valfrihetsaspekt, men också ut tillgänglighetssynpunkt.

– Möjlighet för patienter att välja en vårdgivare som passar patienten bättre, kommer att försvinna. Inom exempelvis primärpsykiatrin kan man gå till en annan vårdgivare om det offentliga inte passar en. Men med det vänsterstyre vi har, är det snart inte möjligt längre för snart finns det bara den offentligdrivna psykiatrin kvar.

– Jag upplever det som en ganska målmedveten och hårdför utfasning av så mycket privat vård som möjligt.

Majoriteten säger att de avslutar samarbetet för att för att avtalet med Mandometerkliniken redan förlängts och inte kan förlängas mer enligt lag.

Sandra Ivanovic Rubin (MP)Fotograf Yasmin Acosta Romero
Sandra Ivanovic Rubin (MP) Foto: Yasmin Acosta Romero

– Jag har stor förståelse för att förändring inom den här livsviktiga vården väcker frågor, men kritiken från oppositionen har varit osaklig, säger Sandra Ivanovic Rubin (MP) ordförande i psykiatriutskottet.

Jesper Svensson avfärdar dock detta som ett svepskäl och hänvisar till vad som står i beslutsunderlaget: ”avtalet [med Mandokliniken] kommer inte att upphandlas på nytt och i enlighet med hälso- och sjukvårdsnämndens beslut den 20 juni 2023”.

– Det är helt och hållet konsekvenserna av vänsterstyrets politiska beslut. Hade man velat göra en ny upphandling så hade man naturligtvis kunnat göra det, säger Jesper Svensson.

Hur tänker sig majoriteten att det ska lösas?
– De patienter som fortfarande behöver vård när ”Mandos” avtal löper ut sista november 2024 kommer att flyttas över till Stockholm Centrum för ätstörningar (SCÄ). SCÄ anställer mer personal och förbereder för att överflyttningen från Mando till SCÄ kan ske på ett sätt som är tryggt för alla patienter, säger Sandra Ivanovic Rubin.

Jesper Svensson menar att det inte alls är så enkelt.

– SCÄ har 20 slutenvårdsplatser idag. De där 20 slutenvårdsplatserna ska behöva bli 60 om man ska ta över allt från Mando. Vad ska de patienterna ta vägen? Där SCÄ håller till finns det inte utrymme för 40 slutenvårdsplatser till. Då får man slänga ut patienterna till tillfälliga lokaler på stan någonstans. Hur blir det då med vårdkvalitén?

Majoriteten menar att det som nu görs är att stärka ätstörningsvården och att patienter ska få vård efter deras behov. Fram till nu har ätstörningsvården varit uppdelad från annan psykiatrisk vård, trots att mer än hälften av alla som drabbas av en ätstörning också har andra psykiatriska diagnoser, som ångest, depression eller beroendeproblematik.

– För att du som patient ska få en sammanhållen vård och inte slussas runt mellan vårdgivare för dina olika diagnoser kommer ätstörningsvården bli en del av den psykiatriska vården. Fler aktörer, både privata och i regionens egen regi, kommer kunna bedriva ätstörningsvård, vilket möjliggör för en bredd av behandlingsmetoder, säger Sandra Ivanovic Rubin.

– Vi gör detta med målet att du som drabbas av en ätstörning ska få vård i tid, innan du blir allvarligt sjuk, och för att du ska få vård anpassad efter dina behov.

Jesper Svensson tror inte att ätstörningsvården måste vara lika för alla patienter, då de har olika behov.

– Det är cirka hälften av ätstörningspatienterna har en psykiatrisk sjukdom. Det innebär att den andra hälften inte har det. Ändå säger majoriteten att alla kliniker måste ha tillgång till en psykiatriker.

– Ett alternativ hade ju varit att titta på vad det är som inte funkar och sedan hitta sätt att rätta till de problem som finns. Den vägen har man då inte valt att gå.

De konsekvenser som oppositionen oroar sig för är längre köer.

– Jag har träffat barn- och ungdomspsykiatrin och det är helt uppenbart att de har en helt annan produktivitet än den offentliga vården. När mer vård ska utföras av regionen, ja då kan man ju tänka sig vad det gör för köerna, säger Jesper Svensson.

– Med den här förändringen stärker vi ätstörningsvården på systemnivå, så att hela vården blir bättre på att upptäcka och hjälpa den som drabbas av en ätstörning. På kort sikt ser vi att fler patienter får vård. På lång sikt gör ett större fokus på tidiga insatser att fler får vård innan de blivit allvarligt sjuka, säger Sandra Ivanovic Rubin.

Centerpartiet har varit ett borgerligt parti som varit med och styrt Stockholm sedan det blev borgerligt styre 2006. Numera styr de dock tillsammans med S och MP, med stöd av V. Sidbytet förvpnar Jesper Svensson.

– Det här måste vara väldigt jobbigt för Centerpartiet. De har ju profilerat sig som företagar- och småföretagarparti och det är många små och medelstora företag som är i den här sektorn som nu kommer få sämre möjligheter att verka eller att växa. För det är klart att man vågar inte heller satsa och utveckla sin verksamhet när man vet att man har den politiska styrningen emot sig. Det borde ju rimligen finnas medlemmar i Centerpartiet som tycker detta är väldigt, väldigt bekymmersamt.

– Centerpartiet prioriterar pendelbåtar framför företagande eller mångfald och valfrihet i vården. Det är ju den slutsatsen man måste dra, avslutar Jesper Svensson.

NU har sökt Centerpartiet i Region Stockholm för en kommentar men de har inte velat ge någon vid denna artikels pressläggning.

Hanna Lager

Dela med andra
redaktionen
redaktionen